Uchwała Nr 6/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Budżetu


Uchwała Nr 6/14/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 9 grudnia 2014 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Budżetu.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu w składzie:
 
Przewodniczący Komisji                   - Tomasz Potocki
 
Członkowie:       - Elżbieta Bijaczewska
                        - Władysław Hetman
                        - Maciej Krzyżański
                        - Jan Łagoda
                        - Jakub Musiał
           
§ 2.
1. Obszar działalności Komisji Budżetu obejmuje sprawy z zakresu:
1)      budżetu miasta i jego zmian,
2)      określania stawek podatków i opłat lokalnych,
3)      wprowadzania zwolnień w podatkach lokalnych,
4)      określania wzorów formularzy podatkowych,
5)      udzielania pomocy finansowej,
6)      ustalania zasad i zakresu przyznawania dotacji,
7)      zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
8)      absolutorium,
9)      ustalania wydatków niewygasających,
10)  ustalania procedury uchwalania budżetu,
11)  ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania,
12)  zaciągania zobowiązań,
13)  sprzedaży i najmu nieruchomości.
 
2. Komisja ustala roczny plan pracy w grudniu każdego roku oraz przedkłada Radzie sprawozdania ze swej działalności, nie rzadziej niż raz do roku.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VII kadencji (2014-2018) zachodzi konieczność powołania składu osobowego Komisji Budżetu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.