Uchwała Nr 7/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rozwoju

 
Uchwała Nr 7/14/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 9 grudnia 2014 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Rozwoju.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rozwoju w składzie:
Przewodniczący Komisji       - Jakub Musiał
 
Członkowie:   - Łukasz Grzonka
                        - Małgorzata Hempowicz
                        - Maciej Krzyżański
                        - Jan Łagoda
                        - Filip Ryglewicz
                        - Agata Wójcik                                 
 
§ 2.
1. Obszar działalności Komisji Rozwoju obejmuje sprawy z zakresu:
1)      planowania rozwoju miasta,
2)      ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
3)      gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
4)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
5)      lokalnego transportu zbiorowego,
6)      gminnego budownictwa mieszkaniowego,
7)      zieleni gminnej i zadrzewień,
8)      utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
9)      promocji miasta,
10)  rozwoju przedsiębiorczości,
11)  współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań komisji,
12)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji,
13)  wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu.
 
2. Komisja ustala roczny plan pracy w grudniu każdego roku oraz przedkłada Radzie sprawozdania ze swej działalności, nie rzadziej niż raz do roku.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VII kadencji (2014-2018) zachodzi konieczność powołania składu osobowego Komisji Rozwoju. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.