Uchwała Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych.

Uchwała Nr 8/14/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 9 grudnia 2014 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych w składzie:
 
Przewodniczący Komisji       - Elżbieta Bijaczewska         
 
Członkowie:       - Alfreda Brączkowska
                        - Elżbieta Czarnecka
                        - Małgorzata Hempowicz
                        - Tomasz Potocki
                        - Agata Wójcik                                 
 
§ 2.
1. Obszar działalności Komisji Spraw Społecznych obejmuje sprawy z zakresu:
1)      ochrony zdrowia,
2)      pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
3)      porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
4)      polityki prorodzinnej,
5)      przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
6)      pomocy osobom niepełnosprawnym,
7)      rynku pracy i walki z bezrobociem,
8)      utrzymania porządku, czystości i dbałości o estetykę miasta,
9)      współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań komisji,
10)  polityki mieszkaniowej,
11)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji,
12)  wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu,
 
2. Komisja ustala roczny plan pracy w grudniu każdego roku oraz przedkłada Radzie sprawozdania ze swej działalności, nie rzadziej niż raz do roku.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VII kadencji (2014-2018) zachodzi konieczność powołania nowego składu osobowego Komisji Spraw Społecznych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.