Uchwały Nr 329/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota

 
Uchwały Nr 329/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 października 2014 r.
 
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1. Burmistrz zarządzeniem określa formy zlecenia zadań publicznych oraz wysokość środków na poszczególne zadania, ogłasza otwarty konkurs na zlecanie realizacji zadań publicznych oraz określa termin składania ofert.
 
2. Burmistrz powołuje skład komisji konkursowej oraz określa regulamin pracy komisji konkursowej.
 
§ 3. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Miasta w uchwale budżetowej.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Silne i niezależne organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują cenne działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta. Proponowany w uchwale „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" jest realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.