Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20.01.2015 r.

 
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2015
Nr 19/15/VII z dnia 20.01.2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości  30.830.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)     dochody bieżące w wysokości  30.573.285 zł;
2)     dochody majątkowe w wysokości  256.715 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 32.363.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)     wydatki bieżące w wysokości 27.297.000 zł;
2)     wydatki majątkowe w wysokości 5.066.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.      Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.533.000 zł, który zostanie pokryty:
1)      przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł,
2)      z kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 533.000 zł.
 
§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 192.233 zł.
 
§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym tą ustawą.
 
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 1.439.699 zł.
 
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 698.000 zł.
 
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 3.900.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.000.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.367.000 zł.
 
§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 240.000 zł, w tym:
1)     na wydatki oświatowe w wysokości 100.000 zł;
2)     na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 90.000 zł;
3)     na wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł.
 
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.900.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
 
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 1.000.000 zł;
2)     dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3)     dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych do kwoty 100.000 zł w ramach każdego zadania;
4)     przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych;
5)     lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
 
§ 12. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwała obejmuje autopoprawki Burmistrza Miasta Puszczykowa przedstawione podczas sesji budżetowej.