Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 205 r.

 
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2016
Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 205 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości  34.340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)    dochody bieżące w wysokości  33.290.000 zł;
2)    dochody majątkowe w wysokości  1.050.000 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 35.840.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.    Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)    wydatki bieżące w wysokości 27.540.000 zł;
2)    wydatki majątkowe w wysokości 8.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.     Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 
§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 186.233 zł.
 
§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 25.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym tą ustawą.
 
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 1.583.481 zł.
 
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 801.300 zł.
 
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 5.261.250 zł, w tym przychody w wysokości 1.503.250 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 3.761.250 zł.
 
§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 695.000 zł, w tym na:
1)    realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 80.000 zł;
2)    wydatki bieżące oświatowe w wysokości 200.000 zł;
3)    na wydatki majątkowe w wysokości 415.000 zł, w tym na:
a)   wydatki związane z realizacją programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 315.000 zł,
b)  na pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł.
 
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5.258.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
 
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 1.500.000 zł;
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
 
§ 12. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgprzata Hempowicz