Uchwała Nr 11/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015

 
 
Uchwała Nr 11/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa przyjmuje plan pracy Rady Miasta na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, do zmiany terminów sesji wynikających z planu.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, który stanowi Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym na pierwszej sesji danego roku.