Uchwała Nr 13/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sob

 
Uchwała Nr 13/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6, zwany dalej „planem", stwierdzając, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa".
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6"
2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych lub budynek garażowy;
2) dachu mansardowym - należy przez to rozumieć dach w układzie kalenicowym równoległym do drogi, w którym część górna połaci dachowej ma nachylenie nie mniejsze niż 20°, a część dolna 60° - 75°;
3)  dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych do 12o;
4)  dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych powyżej 17o;
5)  działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6)  elementach systemu informacji miejskiej -  należy przez to rozumieć system nośników informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację w mieście, w tym tablice z nazwami ulic, numerem posesji, tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;
7)  intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, podzieloną przez powierzchnię działki;
8)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od linii rozgraniczającej terenu lub linię wyznaczającą na rysunku planu obszar, gdzie mogą być sytuowane budynki;
9)   ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30% na całej długości ogrodzenia;
10) pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć drogę, przeznaczoną dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;
11) poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć poddasze przeznaczone na pobyt ludzi;
12) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów;
13) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;
14) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;
15) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
16) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczoną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem literowym lub cyfrowo-literowym.
 
§ 3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1)     teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN (1MN i 2MN);
2)     teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U;
3)     tereny komunikacji:
a)     tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D,
b)     teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.
 
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1)     zakaz lokalizacji:
a)     ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych,
b)     nadziemnych sieci infrastruktury technicznej i elektrowni wiatrowych,
c)     urządzeń reklamowych;
2)     dopuszczenie lokalizacji:
a)     obiektów małej architektury,
b)     tablic informacyjnych,
c)     szyldów o powierzchni nie większej niż 2 m2 związanych z funkcją usługową dopuszczoną w § 10 pkt 2 lit. a, umieszonych na elewacji budynku usługowego lub wolno stojących,
d)    ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości do 1,5 m lub w formie żywopłotów;
3)     lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy.
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1)     zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne;
2)     zakaz zrzutu ścieków do gruntu;
3)     dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi wewnętrznej KDW;
4)     nakaz segregacji odpadów oraz ich zagospodarowanie, zgodnie z miejskim regulaminem utrzymania porządku i czystości oraz przepisami odrębnymi;
5)     dopuszczenie zagospodarowania na terenie działki mas ziemnych pochodzących z wykopów;
6)     zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;
7)     zakaz lokalizacji przedsięwzięć i działań o znaczącym negatywnym oddziaływaniu na obszary Natura 2000, w szczególności na siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone zostały obszary: „Ostoja Wielkopolska" - kod obszaru PLH 300010, „Ostoja Rogalińska" - kod obszaru PLB300017 oraz „Rogalińska Dolina Warty" - kod obszaru PLH300012;
8)     zakaz lokalizacji dodatkowo innych niż wymienione w pkt 6 i 7, przedsięwzięć i działań powodujących przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska;
9)     zachowanie powierzchni wolnych od utwardzenia jako biologicznie czynnych, pokrytych roślinnością;
10) nakaz stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:
1)   dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w przypadku wskazania w gminnej ewidencji obszarów występowania stanowisk archeologicznych, podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem bądź zagospodarowaniem terenu, obowiązek prowadzenia badań archeologicznych, na które należy uzyskać pozwolenie właściwego miejscowo konserwatora zabytków przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
2)     ochronę w planie obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków:
a)     dom „Maria", ul. Sobieskiego 23, mur., l. 30. XX w.,
b)     dom, ul. Sobieskiego 31, mur., 1 ćw. XX w.,
c)     dom, ul. Sobieskiego 41/43, mur., 1 ćw. XX w.;
3)    dopuszczenie prac budowlanych polegających na przebudowie, zmianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachowego oraz malowania elewacji dla obiektów zabytkowych chronionych planem, o których mowa w pkt 2 przy zachowaniu linii zabudowy i uwzględnieniu charakterystycznych parametrów zabudowy, takich jak:
a)  bryła budynku,
b)  forma dachu budynku,
d)  kompozycja elewacji,
e)  historyczny wystrój architektoniczny;
4)   wszelkie prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie mające wpływ na zmianę wyglądu zewnętrznego budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków należy uzgodnić z właściwym miejscowo Konserwatorem Zabytków.
 
§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia § 13.
 
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
1)     obowiązują przepisy odrębne wynikające z położenia obszaru planu:
a)     w otulinie i przy granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego,
b)     w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska", „Ostoja Rogalińska" i „Rogalińska Dolina Warty",
c)     w zasięgu czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych - Doliny Kopalnej Wielkopolskiej;
2)     nie określa się terenów górniczych, narażonych na osuwanie się mas ziemnych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
 
§ 9. W zakresie warunków i zasad zagospodarowania oraz parametrów zabudowy, dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN (1MN i 2MN) ustala się:
1)   lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących z zastrzeżeniem pkt 2;
2)   zachowanie istniejących budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej i usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy;
3)   dopuszczenie lokalizacji:
a)     budynków gospodarczo-garażowych wolno stojących,
b)     otwartych basenów i oczek wodnych,
c)     dojść, dojazdów,
d)    podziemnych sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej i przyłączy oraz infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;
4)   dopuszczenie lokalizacji bezpośrednio przy granicy działki budowlanej budynku gospodarczo-garażowego jako dobudowy do już istniejącego na sąsiedniej działce;
5)   nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i z zastrzeżeniem pkt 20 lit. b, z dopuszczeniem sytuowania przed linią zabudowy: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów - na odległość do 1,5 m na długości nie większej niż 40% długości elewacji;
6)   dopuszczenie na jednej działce usytuowania tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczo-garażowego;
7)   zakaz lokalizacji obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej;
8)   powierzchnię zabudowy działki budowlanej - nie więcej niż 25% powierzchni działki;
9)   intensywność zabudowy na działce budowlanej - nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,5;
10) powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej;
11) parametry zabudowy:
a)     wysokość nowych budynków mieszkalnych w przypadku dachów stromych i mansardowych nie więcej niż 9,5 m, w tym nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, przy czym wysokość okapu dachu lub gzymsu  nie więcej niż 4,5 m,
b)     wysokość nowych budynków mieszkalnych w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 7,5 m, w tym nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
c)     dla budynków  istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń zawartych w lit. a i b - dopuszczenie zachowania przy przebudowie ich wysokości i wysokości do okapu,
d)    wysokość budynków gospodarczo-garażowych - nie więcej niż 5,0 m dla dachów stromych i nie więcej niż 3,5 m dla dachów płaskich,
e)     powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-garażowego nie więcej niż 65 m2
f)      stosowanie dachów płaskich, stromych, symetrycznych, o równym kącie nachylenia przeciwległych połaci głównej konstrukcji dachu lub mansardowych,
g)     dopuszczenie lukarn i ryzalitów o dowolnej geometrii dachu,
h)     zakaz stosowania papy dla pokrycia dachów stromych i mansardowych,
i)       dla elewacji zewnętrznej zastosowanie materiałów wykończeniowych: tynk, cegła, drewno, kamień, szkło,
j)       dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
12) zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospodarczo-garażowych;
13) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 1200 m2;
14) zakaz lokalizacji zabudowy na nowo wydzielanych działkach gruntu o powierzchni mniejszej niż 1200 m2, wynikających z podziału innego niż na podstawie ustaleń niniejszego planu;
15) dopuszczenie realizacji zabudowy na już istniejących działkach, których powierzchnia nie jest mniejsza niż 600 m2;
16) zasady wydzielania działek budowlanych ustalone w pkt 13 nie dotyczą przypadków działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną i poszerzenie dróg publicznych;
17) obsługa pojazdami samochodowymi z terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, KDW oraz ul. Jana III Sobieskiego i ul. Klasztornej; 
18) nakaz zapewnienia dostępu do drogi publicznej wyłącznie poprzez drogę KDW dla nowo wydzielonych działek budowlanych z istniejących działek nr: 203/16, 203/15, 187/1 nie posiadających dostępu bezpośrednio do drogi publicznej;
19) nakaz zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
20) podłączenie do sieci infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej w przylegających terenach komunikacji, w tym:
a)     zaopatrzenie w wodę pitną z miejskiej sieci wodociągowej,
b)     zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej
c)      sieci elektroenergetycznej,
d)    nakaz odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej,
e)     odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji zagospodarowania ich na terenie działki budowlanej,
f)      zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej,
g)     dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych.
 
§ 10. W zakresie warunków i zasad zagospodarowania oraz parametrów zabudowy dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej MN/U ustala się:
1)     budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;
2)     dopuszczenie lokalizacji:
a)     budynków usługowych - wyłącznie usług kultury o charakterze wystawienniczo-muzealnym,
b)     obiektów zaplecza techniczno-magazynowego i socjalnego dla funkcji usługowej o której mowa w lit. a,
c)     budynków gospodarczo-garażowych,
d)    funkcji gastronomicznej w obiekcie usługowym, o którym mowa w lit. a,
e)     otwartych basenów i oczek wodnych,
f)      dojść, dojazdów,
g)     podziemnych sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej i przyłączy;
3)   dopuszczenie lokalizacji budynków, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej z wyjątkiem granic z terenem MN (1MN i 2MN) i terenami dróg;
4)   dopuszczenie lokalizacji bezpośrednio przy granicy działki budowlanej budynku gospodarczo-garażowego jako dobudowy do już istniejącego na sąsiedniej działce;
5)   nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem sytuowania przed linią zabudowy: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów - na odległość do 1,5 m na długości nie większej niż 40% długości elewacji;
6)   dopuszczenie na jednej działce usytuowania tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczo-garażowego towarzyszących zabudowie usługowej;
7)   w przypadku wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczenie na jednej działce usytuowania tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczo-garażowego;
8)   zakaz lokalizacji obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem wymienionych w pkt 2;
9)   powierzchnię zabudowy działki budowlanej - nie więcej niż 25% powierzchni działki;
10) intensywność zabudowy na działce budowlanej - nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,5;
11) powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
12) parametry zabudowy:
a)     wysokość budynków usługowych 9,5 m, jednak nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;
b)     wysokość nowych budynków mieszkalnych w przypadku dachów stromych i mansardowych nie więcej niż 9,5 m, w tym nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, przy czym wysokość okapu dachu lub gzymsu  nie więcej niż 4,5 m,
c)     wysokość nowych budynków mieszkalnych w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 7,5 m, w tym nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
d)    wysokość budynków gospodarczo-garażowych - nie więcej niż 5,0 m dla dachów stromych i nie więcej niż 3,5 m dla dachów płaskich,
e)     wysokość obiektów zaplecza techniczno-magazynowego i socjalnego nie więcej niż 5 m,
f)      powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-garażowego nie więcej niż 65 m2
g)     dla budynków usługowych oraz obiektów zaplecza techniczno-magazynowego i socjalnego dopuszczenie dowolnej geometrii dachu,
h)     dla budynków mieszkalnych i garażowo-gospodarczych stosowanie dachów płaskich lub stromych, symetrycznych, o równym kącie nachylenia przeciwległych połaci głównej konstrukcji dachu albo mansardowych,
i)       dopuszczenie lukarn i ryzalitów o dowolnej geometrii dachu,
j)     zakaz stosowania papy dla pokrycia dachów stromych i mansardowych,
k)     dla elewacji zewnętrznej zastosowanie materiałów wykończeniowych: tynk, cegła, drewno, kamień, szkło,
l)       dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
12) zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospodarczo-garażowych i blaszanych obiektów, o których mowa w pkt 2 lit. b;
13) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż:
a)     2000 m2 dla zabudowy usługowej lub mieszkalno-usługowej,
b)     1200 m2 w przypadku zabudowy wyłącznie mieszkaniowej jednorodzinnej;
14) zakaz lokalizacji zabudowy na nowo wydzielanych działkach gruntu o powierzchni mniejszej niż 1200 m2, wynikających z podziału innego niż na podstawie ustaleń niniejszego planu;
15) dopuszczenie realizacji zabudowy na już istniejących działkach, których powierzchnia nie jest mniejsza niż 1000 m2;
16) zasady wydzielania działek budowlanych ustalone w pkt 13 nie dotyczą przypadków działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg publicznych;
17) obsługa pojazdami samochodowymi od strony ul. Jana III Sobieskiego (poza obszarem planu) lub z terenu 3KD-D - ul. Klasztornej;
18) nakaz zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
19) podłączenie do sieci infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej w przylegających terenach komunikacji, w tym:
a)     zaopatrzenie w wodę pitną z miejskiej sieci wodociągowej,
b)     zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
c)     nakaz odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej,
d)    odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji zagospodarowania ich na terenie działki budowlanej,
e)     zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej,
f)      dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych.
 
§ 11. W zakresie określenia terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się nakaz przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu przed usytuowaniem budynków i budowli.
 
§ 13.
1.    W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1)     dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D - drogi klasy dojazdowej,
2)      szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
3)      zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;
4)    uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej;
5)        sytuowanie na terenach drogi:
a)    1KD-D- jezdni o szerokości co najmniej 5,0 m,
b)   2KD-D - jezdni o szerokości co najmniej 3,5 m,
c)    3KD-D - poszerzenia jezdni ul. Klasztornej,
d)   KDW - pieszo-jezdni o szerokości co najmniej 5,0 m;
6)        dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszczenia pieszo-jezdni pod warunkiem zachowania przepisów, zasad wiedzy technicznej oraz wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów;
7)   dopuszczenie usytuowania zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, KDW:
a)    dodatkowych, innych niż ustalonych w pkt 5 elementów infrastruktury transportowej,
b)   sieci infrastruktury technicznej;
8)    zakaz lokalizacji na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, KDW:
a)    stanowisk postojowych, z wyjątkiem dopuszczonych przepisami odrębnymi,
b)   innych obiektów budowlanych niż wymienione w pkt 5 i 7,
9)   odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem § 5 pkt 3;
10)    dopuszczenie zagospodarowania zielenią, wszystkich nieutwardzonych powierzchni drogowych.
2.    W zakresie parkowania ustala się nakaz zapewnienia na działce budowlanej:
1) nie mniej niż dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na jeden lokal mieszkalny, w przypadku wydzielenia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu użytkowego dla funkcji usługowej, wymagane dodatkowo dwa stanowiska postojowe;
2)  dla obiektów usługowych, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. a, nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej  dla samochodów osobowych,
3)    stanowisk postojowych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)    dla obiektów usługowych, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. a, nie mniej niż 8 stanowisk postojowych dla rowerów.
 
§ 14. W zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:
1)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;
2)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;
3)     dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako podziemnych.
 
§ 15. W planie nie wyznacza się terenów, dla których określa się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania.
 
§ 16. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
UZASADNIENIE
1.      Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest na obszarze Puszczykowa Starego, pomiędzy ulicami:  Sobieskiego, Klasztorną, Bukową i Przecznica.
2.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, ma na celu określenie przeznaczenia terenu pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z obsługą komunikacyjną  oraz  zasad jego zagospodarowania.
Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi powierzchnię ok. 9 ha w granicach opracowania planu. Teren ten  stanowi własność prywatną.
 
       Aktualny stan użytkowania i zagospodarowania terenu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami jedno lub dwukondygnacyjnymi wolno stojącymi, na wydzielonych działkach, z dostępem bezpośrednim do wymienionych wyżej lub poprzez tzw. „sięgacze" od ulicy Jana III Sobieskiego i Przecznica. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej towarzyszy zieleń ogrodowa, dawne sady i warzywniki, ale też coraz częściej zieleń ozdobna, punktowo bardzo okazała (wysokie świerki przy ul. Jana III Sobieskiego). Wnętrze całego obszaru stanowi teren rolniczy. Dawniej, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego były gospodarstwa ogrodnicze i rolne. Znajdują się tu jeszcze pozostałości szklarni czy budynków inwentarsko-gospodarczych. Część terenu użytkowana jest jako parkur dla jazdy konnej, bowiem w jednym z gospodarstw przy ulicy Jana III Sobieskiego prowadzona jest hodowla kilku koni.
W ulicach otaczających obszar planu istnieje sieć infrastruktury technicznej (wodociąg, sieć kanalizacyjna, gazociąg, kabel elektroenergetyczny, telekomunikacyjny).
Do czasu uchwalenia  projektu planu, w aktualnym stanie prawnym, obowiązuje tu Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 1994 r. ze zmianami z 1998 i 2001, w którym tereny zainwestowane wzdłuż ulic Sobieskiego, Przecznica, Klasztornej i Bukowej przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a pozostały teren położony wewnątrz kwartału na wniosek właścicieli pozostawiono jako tereny rolne bez możliwości zabudowy terenu.
Dla obszaru planu przewiduje się jako wiodącą funkcję - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zarówno w obecnej części zurbanizowanej, jak i na terenach, gdzie obecne przeznaczenie pod uprawy rolne docelowo może ulec przekształceniu w kierunku mieszkalnictwa. Dla fragmentu terenu u zbiegu ulic Sobieskiego i Klasztornej przewiduje się wprowadzenie funkcji usługowej jako uzupełniającej podstawową - mieszkalną funkcję terenu.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa wskazuje tu jako kierunek zagospodarowania - zabudowę mieszkaniową. Będąca w opracowaniu zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego utrzymuje ten kierunek zagospodarowania.
 
 
3.      Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Klasztorną prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm).
4.      Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Klasztorną wywołane zostało uchwałą Nr 56/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31.05.2011 r. Procedura planistyczna przebiegała bez zakłóceń - projekt planu uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a także wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. Projekt planu pięciokrotnie był wykładany do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu projektu planu w okresie 25.04.2013-27.05.2013 (termin składania uwag do 17.06.2013) wpłynęły cztery uwagi, które zostały uwzględnione przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, w związku z tym projekt planu został przeprojektowany w niezbędnym zakresie i ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w okresie 9.09.2013 - 8.10.2013 (termin składania uwag do 29.10.2013) wpłynęły dwie uwagi. Uwagi te zostały uwzględnione przez Burmistrza Miasta Puszczykowa - projekt planu ponownie przeprojektowano i wyłożono do publicznego wglądu w okresie 18.11.2013 - 16.12.2013 (termin składania uwag do 10.01.2013). Do wyłożonego projektu planu nie złożono uwag. Uchwała Nr 280/14/VI z dnia 25 lutego Rada Miasta Puszczykowa podjęła decyzję o dokonaniu zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłożonego Radzie do uchwalenia. W związku z tym projekt planu został przeprojektowany i po raz czwarty wyłożony do publicznego w dniach 19.05.2014 - 16.06.2014 (termin składania uwag do 7.07.2014). Wpłynęła jedna uwaga, w wyniku której plan ponownie przeprojektowano i po raz piąty wyłożono do publicznego wglądu w terminie 3.11.2014 - 3.12.2014 (uwagi do 23.12.2014). Do wyłożonego projektu planu nie zostały złożone uwagi.
5.      W trakcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Klasztorną wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne sporządzone wcześniej dla obszaru Miasta Puszczykowa przyjęte Postanowieniem Rady Miasta Puszczykowa Nr 2/05/IV z 22.03.2005.
6.      W oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) - dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Klasztorna została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca obszaru. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi oraz obszary Natura 2000.
7.      Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych  zmian w środowisku, zagospodarowanie terenów odbywać się będzie w sposób zgodny z wymogami środowiska i krajobrazu terenów chronionych w mieście Puszczykowo.
Zgodnie z przepisami art. 57 ust. 1 pkt 2 i 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wymienione organy zaopiniowały projekt planu pozytywnie.
W ramach analiz dotyczących stanu zagospodarowania przestrzennego miasta, Burmistrz Miasta Puszczykowa uwzględni również analizę zmian w środowisku przyrodniczym (art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
8.      W procedurze planistycznej nie było potrzeby uzyskania zgody właściwych organów na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Zgodnie z art. 5 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami) przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.
9.      Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt uchwały z załącznikami:
1)        Część graficzna stanowiąca rysunek planu zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Klasztorną" opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do projektu uchwały;
2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; stanowiące załącznik nr 2 do projektu uchwały;
3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Klasztorną, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do projektu uchwały.
W związku z tym, że wszystkie uwagi złożone do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały uwzględnione przez Burmistrza, Radzie Miasta Puszczykowa nie przedstawiono listy nieuwzględnionych uwag, a tym samym przekazana Radzie Miasta Puszczykowa uchwała nie zawiera załącznika stanowiącego o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.
10.  Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Puszczykowa stwierdziła, że przyjęte w planie rozwiązania nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa (Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z 15.06.1998).
11.  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Klasztorną z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.