Uchwała Nr 14/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przys

 
Uchwała Nr 14/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" (Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998r.), zwany dalej „planem".
2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1 : 500 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.";
2)  załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)  załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)     budynku garażowo-gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy lub budynek garażowy z wydzieloną częścią dla celów gospodarczych lub budynek gospodarczy;
2)     dachu mansardowym - należy przez to rozumieć dach w układzie kalenicowym, w którym część górna dachu ma nachylenie nie większe niż 30°, a połacie dachowe od 60° do 75°;
3)     dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych do 12°;
4)     dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie pochylenia połaci od 17° do 50°;
5)     działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6)     intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
7)     ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;
8)     obsłudze komunikacyjnej - należy przez to rozumieć dostęp terenu do drogi publicznej;
9)     powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów;
10) systemie informacji miejskiej - należy przez to rozumieć zaprojektowany dla miasta Puszczykowa system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację;
11) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, o maksymalnej powierzchni 1m2;
12) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element sytemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej;
13) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
14) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, których oddziaływanie nie powoduje przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1)     teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem: MN;
2)     teren zabudowy usługowej - usług oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem: Uo;
3)     tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D.
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)     ustala się nakaz sytuowania wszystkich budynków i obiektów małej architektury z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
2)     zakazuje się lokalizacji:
a)      tymczasowych obiektów budowlanych,
b)     obiektów handlu hurtowego i półhurtowego,
c)      budynków na terenach komunikacji,
d)     napowietrznych sieci infrastruktury technicznej i elektrowni wiatrowych,
e)      wolno stojących urządzeń reklamowych,
f)      urządzeń reklamowych,
g)     szyldów wykorzystujących ekrany plazmowe lub w formie LED,
h)     ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych;
3)     dopuszcza się stosowanie:
a)      kaferków, lukarn, ryzalitów, wykuszy o dowolnej geometrii przekrycia,
b)     elementów systemu informacji miejskiej,
c)      szyldów, tablic informacyjnych, z uwzględnieniem pkt 2 lit. f,
d)     sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przyłączy,
e)      na terenach dróg publicznych drogowych obiektów inżynierskich,
f)      ścieżek pieszych i rowerowych,
g)     ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub w formie żywopłotów, o wysokości od strony dróg publicznych nie większej niż 1,5 m,
h)     ogrodzeń wynikających z potrzeb bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
i)       obiektów małej architektury,
j)       kondygnacji podziemnych.
 
 
§ 5. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) nakaz
a) zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów Uo, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych i zamieszkania zbiorowego,
c) odprowadzania ścieków komunalnych i bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
d) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działki oraz dopuszczenie ich odprowadzenia do studzienki chłonnej na terenie działki,
e) podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych terenów dróg publicznych i wewnętrznych, przed odprowadzeniem do odbiorników, w odpowiednich urządzeniach jak separatory substancji olejowych, osadniki, piaskowniki, minimalizujących możliwość przedostania się zanieczyszczeń do gruntu, gleby i wód,
f)  gromadzenia, segregacji i zagospodarowania odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Mieście Puszczykowie,
g)  utrzymania istniejących w pasach drogowych drzew, pod warunkiem, że nie koliduje to z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną
h)  stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
2)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć i działań powodujących przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska;
3)  zachowanie powierzchni wolnych od utwardzenia jako biologicznie czynnych, pokrytych roślinnością.
 
§ 6. W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w przypadku wskazania terenu w gminnej ewidencji obszarów występowania stanowisk archeologicznych, podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem bądź zagospodarowaniem terenu, obowiązek prowadzenia badań archeologicznych, na które należy uzyskać pozwolenie właściwego miejscowo konserwatora zabytków przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
§ 7. W zakresie określenia zasad kształtowania przestrzeni publicznych na terenach dróg publicznych i wewnętrznych ustala się:
1)     nakaz zagospodarowania nieutwardzonych powierzchni niską zielenią urządzoną, tj. trawnikami, kwietnikami, krzewami;
2)     dopuszczenie nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym, pod warunkiem, że nie kolidują z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną;
3)     dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury nie kolidujących z sieciami infrastruktury technicznej oraz elementów systemu informacji miejskiej i znaków drogowych.
 
§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie: MN:
1)     ustala się:
a)      lokalizację na działce budowlanej jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b)     powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej,
c)      powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej,
d)     minimalną intensywność zabudowy: 0,01,
e)      maksymalną intensywność zabudowy: 0,5,
f)      dowolny kształt dachu na budynkach mieszkalnych i garażowo-gospodarczych, z zastrzeżeniem stosowania dachów symetrycznych o równych kątach nachylenia połaci głównej konstrukcji dachu,
g)     wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dachem płaskim: 2 kondygnacje nadziemne, nie większa niż 7,50 m,
h)     wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dachem stromym: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie większa niż 10,50 m,
i)       wysokość budynków garażowo-gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna i nie większa niż 5,50 m dla budynków z dachem stromym oraz 3,50 m dla budynków z dachem płaskim,
j)       powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2, z wyjątkiem działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną lub drogi publiczne,
k)     powierzchnię zabudowy budynku garażowo-gospodarczego nie większą niż 65,0 m2,
l)       nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie z §12, pkt 4 i 5,
m)   obsługę komunikacyjną - bezpośrednio z przyległych dróg publicznych,
n)     zakaz zabudowy na działkach mniejszych niż dopuszczone planem, powstałych po uchwaleniu planu;
2)     dopuszcza się lokalizację:
a)      budynków garażowo-gospodarczych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działek budowlanych wyłącznie dla budynków nie wyższych niż 3,5 m,
b)     dojść i dojazdów.
 
§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie Uo:
1)     ustala się:
a)      lokalizację wyłącznie placu zabaw i obiektów małej architektury ,
b)     powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,
c)      powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 1000 m2, z wyjątkiem działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną,
d)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na działce, zgodnie z §12, pkt 4 i 5,
e)      obsługę komunikacyjną - bezpośrednio z przyległych dróg publicznych,
f)      zakaz zabudowy obiektami budowlanymi z wyłączeniem obiektów małej architektury.
2) dopuszcza się zachowanie istniejących miejsc postojowych.
 
§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach dróg publicznych: 1KD-D, 2KD-D:
1)     ustala się szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
2)     ustala się:
a)      przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,
b)     co najmniej jednostronny chodnik,
c)      zakaz lokalizacji miejsc postojowych,
d)     dopuszczenie zamiany przekroju bez podziału na jezdnię i chodniki,
e)      dopuszczenie lokalizacji ścieżek rowerowych.
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1)     uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z lokalizacji na obszarze Wielkopolskiej Doliny Kopalnej;
2)     uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej.
 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1)     lokalizację dróg publicznych klasy dojazdowej, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D;
2)     parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi - w zakresie nie definiowanym planem;
3)     utrzymanie istniejących zjazdów i lokalizację nowych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
4)     wymogi parkingowe dla samochodów osobowych, w zależności od funkcji dla nowych i rozbudowywanych obiektów na działce budowlanej, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
a)      na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej - 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,
b)     na każdy budynek usługowy - 6 stanowisk;
5)     zapewnienie miejsc na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w przypadku jeżeli wystąpi taka konieczność, w ilości i na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych.
 
§ 13. W zakresie zasad budowy, rozbudowy i przebudowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
1)     zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;
2)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
3)     zachowanie istniejących sieci, z możliwością ich przebudowy lub rozbudowy;
4)     zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych dla gromadzenia i oczyszczania ścieków;
5)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;
6)     dopuszczenie wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej.
 
§ 14. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
-        Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
-        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587),
-        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
-        Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),
-        Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 
            Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwałę nr 55/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi powierzchnię około 0,75 ha w granicach opracowania planu, w tym w części stanowi własność prywatną. Obszar planu ograniczony jest od strony północnej ulicą Przyszkolną, od strony wschodniej i południowej granicami działek sąsiednich, od strony zachodniej terenem Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Obszar opracowania planu objęty był dotąd zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu ulic: Piaskowa - Przyszkolna zatwierdzoną Uchwałą Nr 105/2000/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 marca 2000, gdzie teren położony pomiędzy ulicą Przyszkolną a terenem leśnym WPN przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ze strefą zieleni leśnej, z możliwością wyznaczenia ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego wyłącznie od strony ulicy Przyszkolnej. Dla terenu sąsiedniego oznaczonego symbolem UO/MN ustalono przeznaczenie usługowe z zachowaniem istniejących usług oświaty i możliwością wprowadzenia funkcji uzupełniającej, mieszkaniowej jednorodzinnej. Całość terenu obsługiwana była przez drogę publiczną - ulicę Przyszkolną. Dla działki na terenie nieposiadającej bezpośredniego dostępu do ulicy Przyszkolnej, z uwagi na brak możliwości dojazdu od strony duktu leśnego w obszarze WPN, w ustaleniach dotychczasowego planu przewidziano możliwość wydzielenia ciągu pieszo-jezdnego KPJ od strony ulicy Przyszkolnej. Obecnie nastąpiła zmiana uwarunkowań. Uzyskano zgodę Ministra Środowiska na wyłączenie z granic WPN i przejęcie przez Miasto Puszczykowo terenu drogi leśnej przylegającej do terenów zabudowy mieszkaniowej. Wydzielono geodezyjnie teren drogi. Trwają obecnie prace związane z uregulowaniem stanu prawnego - przejęciem ciągu komunikacyjnego przez Miasto Puszczykowo. W związku z tym przystąpiono do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, w którym będzie możliwe wykorzystanie wydzielonego ciągu komunikacyjnego m.in. na dojazdy do istniejących już działek mieszkalnych. W efekcie utworzony zostanie bezkonfliktowy i optymalny układ komunikacyjny, wyznaczony będzie teren niezbędny dla funkcjonowania przedszkola, parametry m.in. wielkości działek i zabudowy. Dla obszaru planu (podobnie jak w planie obecnie obowiązującym) przewiduje się jako wiodącą funkcję - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a w części pod usługi oświaty. W celu umożliwienia zabudowy działek - planowane jest przekwalifikowanie terenów zadrzewionych w granicach planu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls na tereny zadrzewień, zakrzewień np. Lz z obrębie działek budowlanych. W tym celu - decyzją  DR.I.7151.49.2014 z 15.07.2014 uzyskano zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przeznaczenie na cele nieleśne 0,4673 ha gruntów leśnych.
W stosunku do poprzedniego planu, obecny plan wprowadza korektę układu komunikacyjnego, który zapewnia niezależną obsługę terenu z możliwością połączenia z terenami sąsiednimi.
 
W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000. Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku.
Do projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 26.06.2013 r. oraz wymagane opinie i uzgodnienia z uwzględnieniem ustaleń art. 17 pkt. oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
            Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od 28.07.2014 r. do 26.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 15.09.2014 r.
            W dniu 25.08.2014 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami.
Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, udostępnionego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wniesiono jedną uwagę dotyczącą zmiany funkcji terenu położonego bezpośrednio przy ulicy Przyszkolnej w sąsiedztwie budynku przedszkola z funkcji mieszkalno-usługowej na wyłącznie usługową. Uwaga ta została uwzględniona przez Burmistrza, w związku z tym projekt mpzp został przeprojektowany i ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3.11.2014 r. do 3.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 23.12.2014 r.
            W dniu 3.11.2014 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami.
Do projektu planu ponownie wyłożonego do publicznego wglądu, udostępnionego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.
            Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa i jest zgodny przepisami odrębnymi. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt uchwały z załącznikami:
 
1)      załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 500 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.";
2)      załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)      załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
            Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.