Uchwała Nr 15/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconeg

 
Uchwała Nr 15/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, tj. prowadzenia postępowań, wydawania i wykonywania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 

Uzasadnienie
Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek ten wypłacają gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymanie dodatku energetycznego uwarunkowane jest posiadaniem uprawnienia do dodatku mieszkaniowego mieszczącego się w katalogu zadań własnych gminy.
Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych w naszym mieście prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
W związku z powyższym przekazanie prowadzenia spraw w powyższym zakresie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puszczykowie jest uzasadnione.