Uchwała Nr 16/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

 
 
Uchwała Nr 16/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.