Uchwała Nr 17/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w z

 
 
Uchwała Nr 17/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
w sprawie: współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się współdziałać z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".
 
§ 2. Przekazanie środków na realizację zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2015 w wysokości 2.282,93 zł.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Podjęcie uchwały umożliwia udział w projekcie pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.