Uchwała Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.

 
 
Uchwała Nr 18/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1)    związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2)    z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
2.    Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc uchwała nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz