Uchwała Nr 20/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wiel

 
Uchwała Nr 20/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 lutego 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża pozytywną opinię o przedstawionym w dniu 10 lutego 2015 r. projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 19 listopada 2014 r. do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęło pismo nr Tt-mg-3-35-350/1/122c/10-14 dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego z prośbą o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Uchwałą Nr 301/14/VI z dnia 27 maja 2014 r. Rada Miasta Puszczykowa wyraziła pozytywną opinię o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem uwag zaakceptowanych przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego i wpisanych do protokołu uzgodnień, stanowiącego załącznik do tejże uchwały.
W dniu 10 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Rady Miasta i Przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta Puszczykowa z Dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego, na którym uzgodniono dalsze zmiany w projekcie Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, jak również poczyniono ustalenia dotyczące współpracy Miasta Puszczykowa z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Opiniowany przez Radę Miasta Puszczykowa projekt planu uwzględnia zmiany wprowadzone na wniosek radnych, zgodnie z protokołem ze spotkania.