Uchwała Nr 22/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach pr

 
Uchwała Nr 22/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 lutego 2015 r.
 
w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt 15  ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  2013  r. poz. 594  ze zm.) i  art.  20c ust.  6  ustawy z  dnia 7  września 1991  r. o  systemie oświaty (t.j. Dz.  U.  2004  r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady 
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20c ust. 1 cytowanej ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria ustalone przez gminę mogą mieć różną wagę. Rada gminy określa także dokumenty niezbędne do potwierdzania ich spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.