Uchwała Nr 23/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowe

 
Uchwała Nr 23/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 lutego 2015 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), w związku z art. 2, 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Przekształca się, działającą w ramach struktur Urzędu Miejskiego w Puszczykowie Bibliotekę Publiczną - w samorządową instytucję kultury pod nazwą: „Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie" zwaną dalej „Biblioteką" lub „BMCAK".";
2)      w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Wyposaża się Bibliotekę - w formie umowy cywilnoprawnej - w pomieszczenia znajdujące się w budynku wzniesionym na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, ul. Rynek 15. Organizator może wyposażyć Bibliotekę również w inne lokale w formie umowy cywilnoprawnej.";
3)      w § 2 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Szczegółowe warunki przekazania lokali określi umowa. Wyraża się zgodę na pobieranie przez Bibliotekę pożytków z przekazanych lokali.";
4)      załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  koniecznym jest wprowadzenie zmian w Statucie Biblioteki Miejskiej, dotyczących m.in. sposobu powoływania Dyrektora oraz zasad finansowania jednostki. Jednocześnie na wniosek Dyrektora Biblioteki wprowadza się zmianę nazwy jednostki na „Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie". Na skutek zmiany lokalizacji siedziby Biblioteki konieczne jest natomiast wprowadzenie zmian w § 2 uchwały, dotyczącym wyposażenia Biblioteki w lokale i formy przekazania nieruchomości.