Uchwała Nr 25/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej

Uchwała Nr 25/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 lutego 2015 r.
 
w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 150), § 10 ust. 2 uchwały Nr 135/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 125, poz. 2298) oraz uchwały nr 77/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa nr 135/08/V z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 246, poz. 3908), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W skład Komisji Mieszkaniowej powołuje się panią Agatę Wójcik.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z §10 ust. 2 uchwały Nr 135/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa oraz uchwały nr 77/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa nr 135/08/V z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, Komisję Mieszkaniową powołuje i odwołuje Rada Miasta na wniosek Burmistrza w składzie nie mniejszym niż 5 osób. Wobec powyższego w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak i odwołaniem jej z funkcji członka Komisji Mieszkaniowej, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.