Uchwała Nr 27/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, c

 
Uchwała Nr 27/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 marca 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej - oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 698/3 i 701/1, obręb Puszczykowo - części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 698/1
o powierzchni 0,0867 ha, 698/2 o powierzchni 0,0032 ha oraz 701/31 o powierzchni 0,0010 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8 - w częściach oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna powierzchnia części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi około 0,0008 ha.
 
§ 2. Wartość nieruchomości ustala się na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego powiększonej o podatek VAT.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek właścicieli działek nr 698/3 i 701/1, obręb Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31, zajętych pod fragmenty budynku stanowiącego własność wnioskodawców.
W aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap B, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 323/10/V z dnia 06.10.2010 r. przedmiotowe działki położone są na terenie zabudowy usługowej, oznaczonej symbolem 1U.
Przeznaczone do sprzedaży części działek, ze względu na swoją powierzchnię oraz kształt nie spełniają kryteriów samodzielnych działek budowlanych, mogą stanowić jedynie uzupełnienie działek sąsiednich. Jedynym sąsiedztwem dla przedmiotowych części nieruchomości poza wnioskodawcami jest Miasto Puszczykowo.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.