Uchwała Nr 28/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej

 
Uchwała Nr 28/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 marca 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 504/1
o powierzchni 303 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100627/3, na okres 3 lat, tj. do dnia 31 marca 2018 roku.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy wieloletni dzierżawca działki będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat. Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa w dniu 31 marca 2015 r. i była zawarta na okres 3 lat.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa,
że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.