Uchwała Nr 29/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 
Uchwała Nr 29/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 marca 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2013, poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego, polegającej na przekazaniu na rzecz Miasta Puszczykowa nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 570/2 o powierzchni 0,0023 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00260093/9.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgoda na przyjęcie darowizny podobnie jak nabycie nieruchomości wymaga stosownej uchwały rady. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z planem miejscowym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 171/12/VI z dnia 23.10.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A - położona jest na terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działka nr 570/2 stanowi własność Skarbu Państwa. Po wygaszeniu prawa trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, darowizny przedmiotowej nieruchomości dokonuje starosta, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody.
Działka nr 570/2 jest dla Miasta Puszczykowa niezbędna do realizacji celu publicznego jakim jest zapewnienie bezpiecznego dojścia do boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.