Uchwała Nr 31/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów s

 
Uchwała Nr 31/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 marca 2015 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 545 ze zm.) § 2. ust. 2. przyjmuje brzmienie:
„2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który:
1)   zajął medalowe miejsce w mistrzostwach Polski lub brał udział w mistrzostwach świata lub Europy lub
2)   został objęty programem przygotowań do igrzysk olimpijskich.".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
            Wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest ustanowienie i finansowanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Celem niniejszej uchwały jest ustanowienie stypendium dla zawodników osiągających wyniki sportowe na poziomie krajowym i międzynarodowym. Poprzez udzielanie stypendium Miasto aktywnie przyczyni się do osiąganych przez sportowców sukcesów. Powinno to pozytywnie wpłynąć na wzrost świadomości pozostałych mieszkańców, zwiększenie zainteresowania sportem, a także dbałością o stan własnej kondycji fizycznej oraz zdrowia.