Uchwała Nr 32/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 232/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: określenia stawek pod

 
Uchwała Nr 32/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 marca 2015 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr 232/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 232/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5334) w § 2 ust. 1 w pkt. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku.".
 
§ 2. Pozostała treść uchwały nr 232/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości. Zwolnienie od podatku budynków lub ich części, budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku jest istotne z punktu widzenia realizacji zadań własnych Miasta. Zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.