Uchwała Nr 35/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

 
Uchwała Nr 35/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 marca 2015 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.01.2015 r. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 20.649 zł do kwoty 30.851.649 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 20.649 zł do kwoty 30.594.934 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 620.649 zł do kwoty 32.984.649 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 519.778 zł do kwoty 27.817.778 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.871 zł do kwoty 5.166.871 zł;
3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.133.000 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.600.000 zł,
2) z emitowanych papierów wartościowych w kwocie 533.000 zł."
4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8) paragraf 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 4.500.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.600.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
 1. Dział 758 Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 10.351 zł.
 2. Dział 750 Wprowadzono dochody w kwocie 25.000 zł, w tym z tytułu kary umownej 22.000 zł.
 3. Dział 801 Zwiększono o kwotę 6.000 zł dochody z tytułu darowizn.
Wydatki:
 1. Rozdział 70005 Zwiększono wydatki na odszkodowania o kwotę 124.500 zł.
 2. Rozdział 75075 Zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta na I Międzynarodowych Mistrzostw Puszczykowa Kobiet w tenisie.
 3. Rozdział 75405 Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Puszczykowie.
 4. Rozdział 75412 Zwiększono dotację dla OSP Puszczykowo o kwotę 1.500 zł na zakup wyposażenia.
 5. Rozdział 75416-75495 Przesunięto z rozdziału 75416 z zakupu wydatków bieżących Straży Miejskiej do rozdziału 75495 kwotę 6.000 zł na montaż kamer na budynku na Rynku.
 6. Rozdział 80101 Zwiększono wydatki bieżące SP nr 2 o kwotę 6.000 zł w związku z otrzymaną darowizną.
 7. Rozdział 80104 Zwiększono dotacje dla przedszkoli o kwotę 391.589 zł (w związku ze zmianą stawki dotacji na 1 dziecko w stosunku do stawki przyjętej w budżecie).
 8. Rozdział 90013-90015 Przesunięto z rozdziału 90015 z zakupu energii do rozdziału 90013 kwotę 2.811 zł na zwiększenie kwoty składki na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego "SCHRONISKO".
 9. Rozdział 92604 Zwiększono wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu CAS" o kwotę 100.000 zł, zmniejszono wydatki na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej" o kwotę 27.940 zł.

Załączniki nr 1, 3 i 4 do Uchwały Nr 35

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 35