Uchwała Nr 36/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej

 
Uchwała Nr 36/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki nr 545 część o powierzchni 20 m² oznaczonej na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały położonej w obrębie geodezyjnym Puszczykowo ul. Poznańska, stanowiącej część nieruchomości, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8, z przeznaczeniem na podjazd dla osób niepełnosprawnych na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku gdy po umowie na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie dzierżawy.