Uchwała Nr 37/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku

 
Uchwała Nr 37/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 698/1 o powierzchni 0,0867 ha, 698/2 o powierzchni 0,0032 ha oraz 701/31 o powierzchni 0,0010 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8 - w częściach o łącznej powierzchni około 0,0008 ha, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały - właścicielom nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 698/3 i 701/1, obręb Puszczykowo, na okres
3 miesięcy tj. od 01 maja  2015 do 31 lipca 2015 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwałą Nr 27/15/VII z dnia 24 marca 2015 r. Rada Miasta Puszczykowa wyraziła zgodę
na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, zabudowanej fragmentami budynku, stanowiącego własność właścicieli nieruchomości przyległej - dotychczasowych dzierżawców.
Do czasu przygotowania części nieruchomości do sprzedaży postanowiono uregulować korzystanie z gruntu przez właścicieli nieruchomości przyległej - przy zastosowaniu umowy dzierżawy gruntu. Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 30 kwietnia 2015 r. Procedura związana
z przygotowaniem przedmiotowych części nieruchomości do sprzedaży polegająca na wydzieleniu przedmiotowych części nieruchomości oraz zamówieniu niezbędnej dokumentacji jest aktualnie realizowana, ale nie zakończy się do 30 kwietnia 2015 r.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa,
że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.