Uchwała Nr 38/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych

 
Uchwała Nr 38/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) a także § 6 i § 13 ust. 1 uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) oraz § 4 pkt 1 uchwały Nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 178, poz. 4161; 2013 r. poz. 2229), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. 1. Powołuje się komisję weryfikacyjną w składzie:
1) przewodniczący komisji:    Filip Ryglewicz;
2) pozostali członkowie:        a) Tomasz Potocki;
                                          b) Małgorzata Szczotka;
                                          c) Łukasz Grzonka;
                                          d) Jan Łagoda;
                                          e) Maciej Krzyżański.
 
2. Komisja, o której mowa w ust. 1 jest stałą komisją Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Maista
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Komisja weryfikacyjna jest komisją Rady Miasta Puszczykowa powołaną w celu zweryfikowania wniosków o przyznanie wyróżnień honorowych i sporządzenia opinii oceniającej ich zasadność.