Uchwała Nr 39/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, część działki nr 22

 
Uchwała Nr 39/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 maja 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, część działki nr 2200.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczykowa o powierzchni 1400 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Puszczykowo działka nr 2200, na rzecz Pani Beaty Sobczyk prowadzącej Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Pracowite Pszczółki" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata począwszy od dnia 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.
 
§2. Zasięg przedmiotu dzierżawy przedstawia mapa zasadnicza, stanowiąca załącznik graficzny do uchwały.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Znowelizowana treść art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że rada podejmuje decyzję w formie uchwały o przedłużeniu dzierżawy na okres do lat 3, jeżeli dzierżawa ponownie dotyczy tej samej nieruchomości. Do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 31 lipca 2015 r. W celu zapewnienia ciągłości działania przedszkola podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.  Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.