Uchwała Nr 40/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2

 
Uchwała Nr 40/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 maja 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 611/2 o powierzchni 2303 m² obręb Niwka, na rzecz Pana Krzysztofa Przybylskiego, prowadzącego Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata począwszy od dnia 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Znowelizowana treść art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że rada podejmuje decyzję w formie uchwały o przedłużeniu dzierżawy na okres do lat 3, jeżeli dzierżawa ponownie dotyczy tej samej nieruchomości. Do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 31 lipca 2015 r. W celu zapewnienia ciągłości działania przedszkola podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.