Uchwała Nr 42/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na bu

 
Uchwała Nr 42/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 maja 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2013 poz. 594 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od 01.06.2015 - 31.12.2043 r. - części nieruchomości położonej w Puszczykowie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr: 701/34 o powierzchni 2,7146 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8, o powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia wynoszącej 0,0340 ha, oznaczonej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, Państwu Katarzynie Krzyżańskiej i Arkadiuszowi Krzyżańskiemu, prowadzącym wspólnie spółkę cywilną pod nazwą MY SPORT Spółka cywilna Katarzyna Krzyżańska, Arkadiusz Krzyżański, z przeznaczeniem na teren sportowo - rekreacyjny, tj. mini - kort dla dzieci ze ścianką treningową.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwałą Nr 176/12/VI z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miasta Puszczykowa wyraziła zgodę
na oddanie w dzierżawę części przedmiotowej nieruchomości o powierzchni ca 0,9720 ha -
z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 31 grudnia 2013 roku została zawarta umowa dzierżawy gruntu na okres 30 lat. Następnie Dzierżawca zwrócił się do Burmistrza Miasta Puszczykowa o wydzierżawienie dodatkowego terenu o powierzchni 0,0340 ha z przeznaczeniem na mini kort dla dzieci ze ścianką treningową.
Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa,
że zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze indywidualnej uchwały dotyczącej konkretnie wskazanej nieruchomości. Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.