Uchwała Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie

 
Uchwała Nr 43/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 maja 2015 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się ulicy, składającej się z działek nr 392/1 i 392/2 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, nazwę Sowia.
 
§ 2. Położenie ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Działki opisane w załączniku zostały przejęte przez Miasto Puszczykowo w wyniku podziału wykonanego zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 167/08/V z dnia 26.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B, określającego między innymi przebieg układu komunikacyjnego w tym rejonie. Mieszkańcy oraz radni przedstawili szereg propozycji nazw. Zaproponowana nazwa związana jest z pobliskimi terenami leśnymi Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz koresponduje z nazwami przyległych ulic - Morenowa, Myśliwska, Wrzosowa.