Uchwała Nr 44/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego

Uchwała Nr 44/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 maja 2015 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz § 2 ust. 1 i  2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 545 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Karolinie Płazie w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Karolinie Płazie. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie.
Karolina Płaza jest mieszkanką Puszczykowa, trenującą snowboard, a w sezonie letnim także wakeboard. Polski Związek Narciarski zaświadczył, że Karolina Płaza jako zawodniczka klubu Extremalta Poznań w kategorii Młodziczka osiągnęła w sezonie 2013/2014 następujące wyniki w snowboardzie:
- 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików,
- 2. miejsce (dwukrotnie) w Pucharze Polski,
- 2. miejsce w rankingu Pucharu Polski. 
 
W oficjalnych zawodach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Karolina Płaza uzyskała następujące wyniki:
- 2. miejsce w Mistrzostwach Polski w Wakeboardzie za Wyciągiem (28.06.2014, Szczecinek),
- 2. miejsce w Pucharze Polski w Wakeboardzie za Wyciągiem (2.08.2014, Margonin).
 
Zgodnie z planem przygotowań na 2015 rok, Karolina Płaza ma uczestniczyć w XXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz obozach treningowych.