Uchwała Nr 46/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Pana Ludwika Madeja

 
Uchwała Nr 46/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 maja 2015 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" dla Pana Ludwika Madeja.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), § 2 ust. 1 i § 5 Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 roku w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.11.2006 r. Nr 178, poz. 4161 ze zmianami), zmienionej Uchwałą nr 202/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.03.2013 poz. 2229) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.08.2012 poz. 3633 ze zmianami) - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" panu Ludwikowi Madejowi za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Pan Ludwik Madej urodził się dnia 1 kwietnia 1935 roku w Majdanie (województwo lubelskie).
Uczęszczał do szkoły podstawowej w Sobieszczanach oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Od 1963 roku jest mieszkańcem Puszczykowa.
Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w 1963 roku podjął pracę nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie oraz okresowo w Liceum Ogólnokształcącym.
W 1969 roku pracą dyplomową pt. „Arkadego Fiedlera Dywizjon 303 i Dziękuję ci, kapitanie" ukończył studia na Wydziale Filologiczno - Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
W latach 1972 - 1978 oraz 1990 - 1995 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie.
W 1994 roku kandydował do Rady Miasta Puszczykowa i został wybrany radnym II kadencji Puszczykowskiej Rady Miasta.
W 1998 roku Pan Ludwik Madej kandydował ponownie do Rady Miasta Puszczykowa i został wybrany radnym III kadencji Puszczykowskiej Rady Miasta, a przez radnych ustanowiony przewodniczącym Rady Miasta.
W trakcie II i III kadencji Rady Miasta Puszczykowa działała Komisja Historyczna, która zajmowała się gromadzeniem i opracowywaniem dziejów miasta Puszczykowa i osób zasłużonych dla miasta. Po wyborach samorządowych w 1994 roku Pan Ludwik Madej brał czynny udział w pracach tej Komisji.
Od września 1996 do 2002 roku Pan Ludwik Madej pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego „Echa Puszczykowa" - Informatora Rady i Zarządu Miasta.
W związku ze zmianami przepisów prawnych Komisja Historyczna nie została reaktywowana w IV kadencji Rady Miasta Puszczykowa, a wszystkie zebrane materiały zostały przekazane Bibliotece Miejskiej. Od 2003 roku przy Bibliotece działa koło historyczne pod nazwą „Kronika Puszczykowa".
W 2004 i 2005 roku ukazało się 11 numerów dodatku do Echa Puszczykowa pod nazwą Koło Historyczne „Kronika Puszczykowa", w którym znajdują się teksty i materiały przygotowane i opracowane przez Pana Ludwika Madeja.
W roku szkolnym 2009/2010 Pan Ludwik Madej pomagał w organizacji Jubileuszu 175-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Puszczykowie.
Znaczącym dorobkiem Pana Ludwika Madeja jest dokumentowanie historii miasta Puszczykowa. Działania w Kole Historycznym przy Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie znalazły swoje podsumowanie w trzech książkach z serii „Puszczykowo wczoraj i dziś":
  1. Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Puszczykowie  (1945 - 1972)
Wydana w 2008 roku kronika jest próbą odtworzenia historii pierwszej publicznej szkoły powszechnej w Puszczykowie. Zawiera szereg istotnych informacji dotyczących przebiegu edukacji w latach 1945-1972, liczne zdjęcia, indeksy nazwisk oraz materiały prasowe.
  1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Puszczykowie
Wydana w 2010 roku książka jest próbą ocalenia od zapomnienia działającego na terenie Puszczykowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół". Ten książkowy dokument składa się z kilku części. Pierwsza, o początkach Towarzystwa w Europie i Stanach Zjednoczonych. Druga, to próba odtworzenia dziejów „Sokoła" w Puszczykowie. Trzecia ostatnia, to zapis protokołów zebrań Grona Technicznego „Sokoła" oraz Żeńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół". Istotną część książki stanowią biogramy członków puszczykowskiego „Sokoła" oraz osób z nim związanych.
  1. Dzieje Związku Harcerstwa Polskiego w Puszczykowie 1932-1950
Wydane w 2012 roku Dzieje Związku Harcerstwa Polskiego w Puszczykowie 1932 -1950, zawierają krótki zarys dziejów skautingu oraz harcerstwa, biogramy i wspomnienia druhów, którzy brali udział w tworzeniu powojennego harcerstwa.
Wydawnictwa te są próbą ocalenia od zapomnienia ciekawych losów naszego miasta i jego mieszkańców.
Pan Ludwik Madej od wielu lat zajmuje się gromadzeniem informacji związanych z historią naszej małej ojczyzny. Swoim entuzjazmem, poczuciem humoru oraz wiedzą zjednuje sobie grono oddanych czytelników oraz miłośników historii, którym losy Puszczykowa nie są obojętne.