Uchwała Nr 47/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczyk

 
Uchwała Nr 47/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 595/27 o powierzchni 13 m², obręb Puszczykowo Stare, ark mapy 14, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00109360/6.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Działka 595/27 położona przy ulicy Żytniej jest własnością Miasta Puszczykowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego rejonu ulic Czarnieckiego - Pszeniczna - Gołębia, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa
nr 175/97/II z dnia 10.03.1997 r. - działka nr 595/27 przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe oznaczone symbolem MN. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej w przypadku, gdy nabywcą może być tylko jeden z właścicieli nieruchomości przyległych i działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Właściciel przyległej działki nr 595/22 zwrócił się
z wnioskiem o sprzedaż działki w celu poprawienia warunków korzystania z nieruchomości polegających na zapewnieniu bardziej dogodnego dojazdu do posesji. Przedmiotowa działka, ze względu na swoje wymiary i kształt, może być przeznaczona jedynie pod uzupełnienie powierzchni istniejącej działki sąsiedniej. W tym przypadku ustawowe warunki dotyczące sprzedaży bezprzetargowej są spełnione.
Sprzedaż tego typu działek wchodzących w skład mienia gminnego Miasta Puszczykowa pozwala na racjonalizację gospodarki nieruchomościami miejskimi.