Uchwała Nr 49/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

 
Uchwała Nr 49/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2015 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.01.2015 r. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 90.032 zł do kwoty 31.080.761 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 84.629 zł do kwoty 30.818.643 zł,
b) zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 5.403 zł do kwoty 262.118 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 590.032 zł do kwoty 33.713.761 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.332 zł do kwoty 28.059.190 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 487.700 zł do kwoty 5.654.571 zł;
3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.633.000 zł, który zostanie pokryty:
1)  przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.100.000 zł,
2)  z emitowanych papierów wartościowych w kwocie 533.000 zł."
4)  w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5)  w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6)  w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7)  paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 728.000 zł."
8) paragraf 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 5.000.000 zł, w tym przychody w wysokości 2.100.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
1. Dział 600 Wprowadzono dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego otrzymanej na wniosek Miasta na remont ścieżki rowerowej na niektórych odcinkach ul. Wczasowej.
2. Dział 756 Zwiększono o kwotę 10.000 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i o 25.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.
3. Dział 700 Zwiększono o kwotę 5.000 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planu w związku z otrzymanymi zwrotami dotacji wraz z odsetkami, naliczonymi karami umownymi, złomowaniem samochodu, świadczonymi usługami komunalnymi. 
 
Wydatki:
1. Rozdział 60014 Zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu.
2. Rozdział 60016 Zwiększono wydatki na Program budowy dróg o kwotę 200.000 zł (zwiększenie środków na ul. Grunwaldzką i Bałtycką - wartość kosztorysów inwestorskich jest wyższa niż zakładano).
3. Rozdział 70005 Zwiększono wydatki na odszkodowania i opłaty sądowe o kwotę 72.332 zł.
4. Rozdział 80101:
1) zwiększono wydatki na rozbudowę SP nr 2 o sanitariaty o kwotę 200.000 zł (zwiększenie nakładów na zadanie wynika ze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego), zmieniono nazwę zadania;
2) wprowadzono wydatki w kwocie 130.000 zł na modernizację kotłowni w SP nr 1;
3) zmniejszono środki na modernizację instalacji elektrycznej w SP nr 2 o kwotę 60.000 zł, wprowadzono środki w kwocie 20.000 zł na zamontowanie drzwi przesuwanych w pomieszczeniu małej sali gimnastycznej w SP nr 2, zmieniono nazwę zadania;
4) zmniejszono o kwotę 2.300 zł środki na zakup urządzeń.
5. Pozostały zmiany dotyczą zmian w klasyfikacji budżetowej.
 
Deficyt:
W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków zwiększeniu uległ deficyt Miasta o kwotę 500.000 zł do kwoty 2.633.000 zł. Zwiększenie deficytu zostanie pokryte wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych co oznacza, że nie wpłynie na zwiększenie zadłużenie Miasta.