Uchwała Nr 51/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok

Uchwała Nr 51/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2015 r.
 
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014, sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2014, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2014, informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na posiedzeniach w dniach: 15 kwietnia, 20 maja oraz 3 czerwca 2015 r.
Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący, jest zobligowana, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Miasta Puszczykowa oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.