Uchwała Nr 52/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Uchwała Nr 52/15/VII

Rady Miasta Puszczykowo

z dnia 21 lipca 2015 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1)     określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)     określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1)     określa się wzór informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2)     określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1)     określa się wzór informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

2)     określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1)      nr 114/11/VI z dnia 20.12.2011 r. Rady Miasta Puszczykowa w sprawie określenia  wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 153);

2)     nr 14/06/V z dnia 20.12.2006 r. Rady Miasta Puszczykowa w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach (Dz. U. Woj. Wlkp. z29.12.2006 Nr 216, poz. 5514);

3)     nr 13/06/V z dnia 20.12.2006 r. Rady Miasta Puszczykowa w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach (Dz. U. Woj. Wlkp. z 29.12.2006 Nr 216, poz. 5513).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 

  Uzasadnienie

 

        Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z potrzeby dostosowania wzorów formularzy podatkowych do obowiązujących przepisów.

   

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6