Uchwała Nr 53/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul.

Uchwała Nr 53/15/VII

Rady Miasta Puszczykowa

z dnia 21 lipca 2015 r.

 

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 12 § 4, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318 ze zmianami) i Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie, Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 tworzy się obwód głosowania Nr 7, obejmujący obszar Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie, dla wyborców przebywających w tym Szpitalu w dniu referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

 

         

Uzasadnienie

 

Na terenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., przebywa każdorazowo więcej niż 15 wyborców uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym. W związku z powyższym, zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami, na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowa, Rada Miasta ma obowiązek utworzenia w szpitalu obwodu głosowania.