Uchwała Nr 54/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.

 

Uchwała Nr 54/15/VII

Rady Miasta Puszczykowa

z dnia 21 lipca 2015 r.

 

w sprawie: powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się zespół, który przedstawi Radzie Miasta Puszczykowa opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019, w składzie:

 

1. Dorota Łuczak-Dydowicz

2. Elżbieta Bijaczewska

3. Jakub Jan Musiał

 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) rada gminy przed przystąpienie do wyboru ławników powołuje zespół, opiniujący zgłoszone kandydatury.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.