Uchwała Nr 55/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.

Uchwała Nr 55/15/VII

Rady Miasta Puszczykowa

z dnia 21 lipca 2015 r.

 

w sprawie: przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Puszczykowo przystępuje do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania PROGRES z siedzibą w Komornikach, w charakterze członka zwyczajnego.

2. Miasto Puszczykowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania PROGRES będzie reprezentował Burmistrz Miasta Puszczykowa lub osoby przez niego upoważnione.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

/-/ Małgorzata Hempowicz

 

Uzasadnienie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES zostało utworzone w celu realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, której celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Celem Stowarzyszenia PROGRES jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie ekologii oraz rozwoju obszarów wiejskich przez:

  • wspieranie działań chroniących środowisko naturalne (rekultywacja gruntów zdegradowanych ekologiczne),
  • bezpośrednie oddziaływanie na władze państwowe i administrację samorządową oraz inne podmioty w celu likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla środowiska,
  • uczestnictwo w opiniowaniu inwestycji mogących ingerować w środowisko naturalne człowieka lub trwale je zmieniać,
  • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji dotyczących problematyki ekologicznej,
  • propagowanie przedsięwzięć proekologicznych,
  • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru działania Stowarzyszenia: Gminy Puszczykowo i Gminy Komorniki,
  • działanie przeciwko wykluczeniom społecznym na obszarach miejsko-wiejskich,
  • rozwój i promocja turystyki i rekreacji,
  • działania edukacyjne, sportowe i kulturalne na obszarach miejsko-wiejskich.

 

W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.