Uchwała Nr 56/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.

Uchwała Nr 56/15/VII

Rady Miasta Puszczykowa

z dnia 21 lipca 2015 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na cele rolnicze - części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1107, 1108, 1109 i 1111 o łącznej powierzchni 1,4181 ha, obręb Niwka, ark. mapy 12, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106661/5, na okres 1 roku, tj. od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

    

 

Uzasadnienie

 

Dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały, zwrócił się z prośbą o ponowne wydzierżawienie części nieruchomości na cele rolnicze, na okres od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa,
że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.