Uchwała Nr 57/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wielo

Uchwała Nr 57/15/VII

Rady Miasta Puszczykowo

z dnia 21 lipca 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

  2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Miasta

/-/ Małgorzata Hempowicz

 

 

Uzasadnienie


Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo 24.03.2015