Uchwała Nr 58/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 58/15/VII

Rady Miasta Puszczykowa

z dnia 21 lipca 2015 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.01.2015 r. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 16.814 zł do kwoty 31.117.415 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.814 zł do kwoty 30.855.297 zł;

2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 16.814 zł do kwoty 33.750.415 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.814 zł do kwoty 28.095.844 zł;

3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6)      paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„ § 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 197.233 zł."

§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

 

Uzasadnienie

Dochody:

1.      Dział 756 Zwiększono dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.   

2.      Dział 801 Zwiększono dochody o kwotę 11.814 zł z tytułu subwencji oświatowej.  

 

 

Wydatki:

1.      Rozdział 60016 Zwiększono wydatki na Program budowy dróg (na budowę chodników) o kwotę 92.780 zł (Urząd posiada dokumentacje na budowę chodników w ulicach: 3 maja, Niepodległości i Kosynierów Miłosławskich; łączna wartość kosztorysów wynosi 370 tys. zł, wolne środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 184 tys. zł).

2.      Rozdział 63003 Zmniejszono wydatki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 maja o kwotę 82.780 zł (w 2015 r. zostanie wykonana dokumentacja budowlana, przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania związane jest z planowanym pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w ramach ZIT).

3.      Rozdział 75023 Wykreślono wydatki na zadanie: Modernizacja pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta w kwocie 50.000 zł (w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w ramach ZIT w 2016 r. planowana jest termomodernizacja siedziby Urzędu Miasta, przy okazji tej inwestycji zakłada się również prace w archiwum).

4.      Rozdział 80101 Zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 11.814 zł.

5.      Rozdział 85154 Zwiększono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 5.000 zł.

6.      Rozdział 90015 Zwiększono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o kwotę 30.000 zł (w 2015 r. planowane było wykonanie oświetlenia w ul. Szpitalnej; kosztorys wynosi 50 tys. zł, wolne środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 17 tys. zł).

7.      Rozdział 92604 Zwiększono wydatki na zadanie: Zagospodarowanie terenu CAS o kwotę 10.000 zł (środki zostaną przeznaczone na ułożenie kostki brukowej i zakupu ławek).

 

 

 

Załącznik nr 1 i 3

Załącznik 2