Uchwała Nr 59/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będ

Uchwała Nr 59/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 września 2015 r.
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020.
 
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020", oznaczony numerem nr 14/07/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała nr 320/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2015 - 2019.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Spółka AQUANET SA pismem znak: DW/IBM/702/36114/2015IBM/031/9/2014 przekazał w dniu 21.07.2015 r. Burmistrzowi Miasta Puszczykowa „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020", oznaczony nr 14/07/2015 celem sprawdzenia, czy spełnia on warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zmianami).
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020", oznaczony nr 14/07/2015 spełnia wymogi art. 21 ust. 3 ww. ustawy, czyli jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce AQUANET SA na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
W związku powyższym podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.