Uchwała Nr 61/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. P

 
Uchwała Nr 61/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 września 2015 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.     Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B, po stwierdzeniu iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" (uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998 r.), zwany dalej „planem".
2.     Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
3.     Integralnymi częściami uchwały są:
1)     załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B ";
2)     załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)     załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)     przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także obowiązujące normy branżowe;
2)     nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe możliwe usytuowanie budynku względem granicy działki;
3)     działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami);
4)     powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni określonej w przepisach szczegółowych dla każdego terenu;
5)     intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik rozumiany jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni określonej w przepisach szczegółowych dla każdego terenu;
6)     dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy,
o kącie pochylenia połaci powyżej 12°;
7)     dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
8)     szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, zlokalizowane na nieruchomości w której ta działalność się znajduje, nie będące reklamą;
9)     urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami;
10)  tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej;
11)  systemie informacji miejskiej - należy przez to rozumieć zaprojektowany dla miasta Puszczykowa system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację,
w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, tablicę informującą o obiektach użyteczności publicznej;
12)  ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60 % powierzchni ogrodzenia;
13)  stragan handlowy - należy przez to rozumieć stoisko handlowe o charakterze otwartym z możliwością zadaszenia, o przenośnej, lekkiej konstrukcji;
14)  usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które na terenie ich lokalizacji utrzymują dopuszczalne poziomy jakości środowiska oraz, które nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
15)  zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych;
16)  Zielony Targ (Rynek) - należy przez to rozumieć miejsce, w którym prowadzony jest handel.
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1)      obszar ETAPU A:
a)           teren zabudowy usług oświaty, usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem UO/US,
b)          teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U,
c)           teren zieleni urządzonej i handlu oznaczony symbolem ZP/U,
d)          tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 5KDW,
e)           teren drogi pieszej oznaczony symbolem Kx;
 
2)      obszar ETAPU B:
a)           tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN,
b)          teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczony symbolem MN/U,
c)           teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KDL - obszar przeznaczony na poszerzenie ul. ks. Posadzego,
d)          teren drogi publicznej klasy głównej oznaczony symbolem KDG - obszar przeznaczony pod przebudowę włączenia ul. ks. Posadzego do drogi wojewódzkiej nr 430,
e)           tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 2KDW, 3KDW, 4KDW.
 
Przepisy ogólne
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)     ustala się:
a)     nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
b)     maksymalną wysokość ogrodzeń do 1,5 m,
c)     stosowania ogrodzeń ażurowych od strony dróg;
2)     dopuszcza się:
a)     przekroczenie linii zabudowy od strony dróg o maksymalnie 1,5 m przez takie elementy jak: okapy, gzymsy, balkony czy zadaszenia nad wejściami,
b)     na terenie UO/US maksymalną wysokość ogrodzenia zgodnie z przepisami odrębnymi,
c)     lokalizację obiektów małej architektury,
d)     lokalizację urządzeń reklamowych umieszczanych na elewacjach budynków:
-       na terenie oznaczonym symbolem UO/US, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 40 m2 w granicach całego terenu UO/US, dopuszcza się  zwiększenie ich łącznej powierzchni do maksymalnie 100 m2 na czas organizowanych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. b niniejszej uchwały,
-       na terenie U, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 8 m2 w granicach całego terenu U, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. b niniejszej uchwały,
e)     na terenie UO/US lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 50 m2 w granicach całego terenu UO/US;
3)     zakazuje się lokalizacji:
a)     tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy,
b)     obiektów handlu hurtowego,
c)     nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d)     urządzeń reklamowych wolnostojących, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. e,
e)     urządzeń reklamowych i szyldów na ogrodzeniach, z wyjątkiem terenu UO/US, na którym dopuszcza się możliwość ich lokalizacji tylko na czas organizowanych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
f)      urządzeń reklamowych na budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych, mieszkaniowo-usługowych, garażowych i straganach handlowych,
g)     blaszanych budynków garażowych,
h)     ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
 
§ 5. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1)     nakazuje się:
a)     na terenach, na których dopuszczona jest lokalizacja usług, wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową muszą spełniać dopuszczone poziomy jakości środowiska oraz nie mogą powodować przekroczenia standardów jego jakości poza terenami, do których inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)     zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami:
-       1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
-       MN/U oraz U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
-       UO/US jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
c)     gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
d)     odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
e)     zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki,
f)      docelowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących
z dróg do kanalizacji deszczowej,
g)     stosowanie energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
i urządzeń charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł energii,
h)     obowiązek stosowania zasad zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi ze względu na położenie obszaru opracowania
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna;
2)     zakazuje się:
a)     lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,
b)     odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
 
§ 6. W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1)     dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków ustala się:
a)     konieczność uzgadniania wszelkich prac mogących wpłynąć na zmianę wyglądu bryły budynków - elewacji zewnętrznych, detalu architektonicznego, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachu - kształtu, pokrycia, kolorystyki, z Powiatowym Konserwatorem Zabytków,
b)     zakaz instalowania urządzeń reklamowych na budynkach zabytkowych;
2)     nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze objętym planem.
 
§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.
 
Przepisy szczegółowe dla terenów objętych ETAPEM A
 
§ 8. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  na terenie oznaczonym symbolem UO/US:
1)     ustala się:
a)     lokalizację budynków usług oświaty oraz budynków usług sportu i rekreacji,
b)     lokalizację budynków gospodarczych służących wyłącznie obsłudze funkcji UO/US,
c)     zakaz lokalizacji budynków garażowych,
d)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
e)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla całego terenu UO/US - 1,6,
f)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy dla całego terenu UO/US - 0,05,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni całego terenu UO/US,
h)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% całego terenu UO/US,
i)      maksymalną wysokość budynków usług oświaty lub usług sportu i rekreacji - 16m,
j)      maksymalna wysokość budynków gospodarczych - 6 m,
k)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków usług oświaty i usług sportu i rekreacji - cztery kondygnacje naziemne,
l)      obowiązek pokrycia dachów stromych materiałami w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
m)   nakaz realizacji zielni izolacyjnej, w pasie minimum 3m, zgodnie z rysunkiem planu,
n)     dostęp do drogi publicznej z ul. Podgórnej (poza planem) bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną 5KDW oraz z  ul. Poznańskiej (poza planem) poprzez drogę wewnętrzną 1KDW,
o)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami §19 pkt 1 lit. l oraz lit. m niniejszej uchwały.
2)     Dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
c)     rozbiórkę istniejącej zabudowy,
d)     lokalizację usług oświaty, w tym szkół, przedszkoli, świetlic, bibliotek, domów kultury, usług zdrowia, w tym żłobków,
e)     lokalizację usług sportu i rekreacji,
f)      lokalizację placu zabaw oraz zewnętrznych urządzeń sportowych,
g)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
h)     lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
i)      lokalizację urządzeń technicznych, służących wyłącznie obsłudze funkcji usług oświaty, usług sportu i rekreacji, w tym np. masztów flagowych i oświetleniowych oraz tablic wyników, o maksymalnej wysokości do 10 m,
j)      lokalizację ogrodzeń z siatki dla zabezpieczenia boisk sportowych, w tym piłkochwytów, o maksymalnej wysokości do 6 m,
k)     stosowanie dachów o dowolnej geometrii,
l)      dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych,
m)   zachowanie istniejących urządzeń elektroenergetycznych, z możliwością ich rozbudowy, przebudowy lub modernizacji zgodnie z wymogami ich gestora,
n)     zachowanie dotychczasowego sposobu dostępu do urządzeń elektroenergetycznych w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii,
o)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z parterem wyniesionym nie więcej niż 60 cm ponad istniejący poziom terenu.
 
§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem U:
1)     ustala się:
a)     lokalizację budynków o funkcji usługowej,
b)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c)     minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki 4000 m2 ,
d)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla całego terenu U - 0,6,
e)     minimalny wskaźnik intensywności zabudowy dla całego terenu U - 0,05,
f)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni całego terenu U,
g)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni całego terenu U,
h)     stosowanie dachów stromych lub płaskich,
i)      maksymalną wysokość budynków usługowych krytych dachem stromym - 9 m, w kalenicy dachu,
j)      maksymalną wysokość budynków usługowych krytych dachem płaskim - 8 m,
k)     maksymalną wysokość budynków garażowych krytych dachem stromym - 5 m,
w kalenicy dachu,
l)      maksymalną wysokość budynków garażowych krytych dachem płaskim - 3,5 m,
m)   zakaz wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
n)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynków usługowych - dwie kondygnacje naziemne,
o)     obowiązek pokrycia dachów stromych materiałami w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
p)     dostęp do drogi publicznej z ul. Podgórnej (poza planem) poprzez drogę wewnętrzną 5KDW,
q)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami §19 pkt 1 lit. l niniejszej uchwały.
2)     Dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
 
c)     lokalizację na jednej działce więcej niż jednego budynku usługowego w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy,
d)     w realizowanych nowych budynkach usługowych wydzielenie lokali mieszkaniowych, z zastrzeżeniem, że ich powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej wszystkich nowo realizowanych budynków usługowych zlokalizowanych w obrębie jednej działki budowlanej,
e)     lokalizację wyłącznie usług oświaty, w tym szkół, przedszkoli, świetlic, usług zdrowia, w tym żłobków oraz bibliotek i domów kultury,
f)      lokalizację budynków garażowych,
g)     maksymalną łączną powierzchnię zabudowy nowych budynków garażowych 120m2, w obrębie jednej działki budowlanej,
h)     lokalizację placu zabaw oraz zewnętrznych urządzeń sportowych,
i)      lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
j)      lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
k)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z parterem wyniesionym nie więcej niż 60 cm ponad istniejący poziom terenu,
p)     możliwość umieszczania na budynkach szyldów o powierzchni do 2 m2,
q)     stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny.
 
§ 10. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem ZP/U:
1)     ustala się:
a)     zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, trwale związanej z gruntem,
b)     minimalną powierzchnię działki na 1500 m2 ,
c)     nieprzekraczalne linie lokalizacji dopuszczonych w pkt 2) lit. b obiektów, zgodnie z rysunkiem planu,
d)     powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż  40 % powierzchni terenu,
e)     stosowanie, dla dopuszczonych w pkt 2) lit. b obiektów, dachów stromych lub płaskich,
f)      maksymalną wysokość dopuszczonych w pkt 2) lit. b obiektów - 2,5m,
g)     realizację wszystkich dopuszczonych w pkt 2) lit. b obiektów w jednolitej stylistyce,
h)     zakaz wykorzystywania istniejących garaży dla innych celów,
i)      realizację zieleni o charakterze komponowanym, z wykorzystaniem wielogatunkowych nasadzeń roślin wysokich i niskich, w tym roślin zimozielonych,
j)      dostęp do drogi publicznej z ul. Poznańskiej (poza planem) bezpośrednio lub poprzez drogę  wewnętrzną 1KDW;
k)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie zgodnie
z §19 pkt 1 lit. l niniejszej uchwały.
2)     dopuszcza się:
a)     organizację Zielonego Targu (Rynku),
b)     lokalizację straganów handlowych,
c)     zachowanie obecnej funkcji terenu - skwer, z możliwością jego modernizacji, zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,
d)     zachowanie istniejącej zabudowy garażowej bez prawa jej rozbudowy,
e)     przeprowadzanie remontów istniejącej zabudowy garażowej,
f)      dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych,
g)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
h)     lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych.
 
Przepisy szczegółowe dla terenów objętych ETAPEM B
 
§ 11. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1MN:
1)     ustala się:
a)     lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub jednego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, w obrębie jednej działki,
b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,
c)     minimalną powierzchnię działki na 600 m2 ,
d)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
e)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,9,
f)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,05,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki,
h)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 35% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 250 m2,
i)      stosowanie dachów stromych lub płaskich,
j)      maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem stromym - 9 m, w kalenicy dachu,
k)     maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem płaskim - 8 m,
l)      maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w kalenicy dachu,
m)   maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
n)     maksymalną powierzchnię zabudowy garażu - 50 m2,
o)     architektura garażu musi nawiązywać do budynku mieszkaniowego,
p)     zakaz wykorzystywania garażu dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
q)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego - dwie kondygnacje naziemne,
r)      obowiązek pokrycia dachów stromych materiałami w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
s)     dostęp do drogi publicznej z ul. ks. Posadzego (poza planem),
t)      nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami  §19 pkt 1 lit. l niniejszej uchwały;
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
c)     zachowanie istniejących podziałów na działki z możliwością ich zabudowy zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,
d)     lokalizację budynków w granicy działki tylko od strony działki bliźniaczej,
e)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
f)      lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
g)     pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem,
h)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z parterem wyniesionym nie więcej niż 60 cm ponad istniejący poziom terenu,
i)      możliwość umieszczania na budynkach szyldów o powierzchni do 0,75 m2,
j)      stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny.
 
§ 12. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  na terenach oznaczonych symbolami 2MN:
1)     ustala się:
a)     lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w obrębie jednej działki,
b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,
c)     minimalną powierzchnię działki na 1000 m2 ,
d)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
e)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,6,
f)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,05,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni działki,
h)     maksymalną powierzchnię zabudowy kubaturowej - 30% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 300 m2 ,
i)      stosowanie dachów stromych lub płaskich,
j)      maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem stromym - 9 m, w kalenicy dachu,
k)     maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem płaskim - 8 m,
l)      maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w kalenicy dachu,
m)   maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
n)     maksymalną powierzchnię zabudowy garażu - 50 m2,
o)     architektura garażu musi nawiązywać do budynku mieszkaniowego jednorodzinnego,
p)     zakaz wykorzystywania garażu dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
q)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego - dwie kondygnacje naziemne,
r)      minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek  - 20m,
s)     obowiązek pokrycia dachów stromych materiałami w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
t)      dostęp do drogi publicznej z ul. ks. Posadzego (poza planem),
u)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami  §19 pkt 1 lit. l niniejszej uchwały;
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
c)     zachowanie istniejących podziałów na działki z możliwością ich zabudowy zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,
d)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
e)     lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
f)      sytuowanie wjazdów na działki z przyległej drogi publicznej - ul. ks. Posadzego (poza planem) lub z drogi wewnętrznej 2KDW,
g)     pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem,
h)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z parterem wyniesionym nie więcej niż 60 cm ponad istniejący poziom terenu,
i)      skanalizowanie istniejącego rowu melioracyjnego,
j)      możliwość umieszczania na budynkach szyldów o powierzchni do 0,75 m2,
k)     stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny.
 
§ 13. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 3MN:
1)     ustala się:
a)     lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w obrębie jednej działki,
b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,
c)     minimalną powierzchnię działki na 1000 m2 ,
d)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
e)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,7,
f)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,05,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni działki,
h)     maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 350 m2 ,
i)      stosowanie wyłącznie dachów stromych,
j)      maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem stromym - 9 m, w kalenicy dachu,
k)     maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w kalenicy dachu,
l)      maksymalną powierzchnię zabudowy garażu - 50 m2,
m)   architektura garażu musi nawiązywać do budynku mieszkaniowego jednorodzinnego,
n)     zakaz wykorzystywania garażu dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
o)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego - dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
p)     minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek  - 20m,
q)     obowiązek pokrycia dachów stromych materiałami w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
r)      realizację zieleni izolacyjnej, w pasie o szerokości minimum 3m, zgodnie
z rysunkiem planu,
s)     dostęp do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne 2KDW i 3KDW,
t)      nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami  §19 pkt 1 lit. l niniejszej uchwały .
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c)     lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
d)     pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem,
e)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z parterem wyniesionym nie więcej niż 60 cm ponad istniejący poziom terenu,
f)      możliwość umieszczania na budynkach szyldów o powierzchni do 0,75 m2,
g)     stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny.
 
§ 14. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem 4MN i 5MN:
1)     ustala się:
a)     lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w obrębie jednej działki,
b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,,
a)     minimalną powierzchnię działki na 1000 m2 ,
b)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,7,
d)     minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,05,
e)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 45% powierzchni działki,
f)      maksymalną powierzchnię zabudowy kubaturowej - 30% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 350 m2 ,
g)     dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych stosowanie wyłącznie dachów stromych,
h)     dla budynków garażowych stosowanie dachów stromych lub płaskich,
i)      maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem stromym - 9 m, w kalenicy dachu,
j)      maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w kalenicy dachu,
k)     maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
l)      maksymalną powierzchnię zabudowy garażu 50 m2,
m)   architektura garażu musi nawiązywać do budynku mieszkaniowego jednorodzinnego,
n)     zakaz wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
o)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego - dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
p)     minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek  - 25 m,
q)     obowiązek pokrycia dachów stromych materiałami w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
r)      dla terenu 4MN dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną 4KDW, 2KDW lub 1KDW,
s)     dla terenu 5MN dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną 4KDW ,
t)      nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami  §19 pkt 1 lit. l niniejszej uchwały .
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
c)     na terenie 5MN zachowanie istniejącej funkcji budynków - usługi w tym usługi administracji, wyłącznie w budynkach istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
d)     lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
e)     lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
f)      pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem,
g)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z parterem wyniesionym nie więcej niż 60 cm ponad istniejący poziom terenu,
h)     na terenie 4MN skanalizowanie istniejącego rowu melioracyjnego,
i)      możliwość umieszczania na budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych szyldów o powierzchni do 0,75 m2,
j)      do czasu realizacji planu na terenie 5MN możliwość umieszczania na istniejących budynkach usługowych szyldów o powierzchni do 1,5 m2,
k)     stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny.
 
§ 15. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem MN/U:
1)     ustala się:
a)     lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub jednego budynku mieszkaniowo-usługowego w obrębie jednej działki,
b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,
c)     minimalną powierzchnię działki na 1000 m2 ,
d)     nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
e)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,7,
f)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 0,05,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki,
h)     maksymalną powierzchnię zabudowy kubaturowej - 35% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 400 m2,
i)      stosowanie dachów stromych lub płaskich,
j)      maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub budynku mieszkaniowo-usługowego krytego dachem stromym - 9 m, w kalenicy dachu,
k)     maksymalną wysokość budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub budynku mieszkaniowo-usługowego krytego dachem płaskim - 8 m,
l)      maksymalną wysokość budynku garażowego krytego dachem stromym - 5 m, w kalenicy dachu,
m)   maksymalną wysokość budynku garażowego wolnostojącego i dobudowanego do budynku mieszkaniowego jednorodzinnego krytego dachem płaskim - 3,5 m,
n)     maksymalną powierzchnię zabudowy garażu - 50 m2,
o)     architektura garażu musi nawiązywać do budynku mieszkaniowego jednorodzinnego,
p)     zakaz wykorzystywania garażu dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu,
q)     maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub budynku mieszkaniowo-usługowego - dwie kondygnacje naziemne,
r)      minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek  - 20 m,
s)     obowiązek pokrycia dachów stromych materiałami w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego oraz w odcieniach grafitu i szarości,
t)      dostęp do drogi publicznej z ul. ks. Posadzego bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną 4KDW,
u)     nakaz zapewnienia stanowisk postojowych na terenie posesji, zgodnie z zapisami  §19 pkt 1 lit. l niniejszej uchwały.
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację nowej zabudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
b)     zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale,
c)     zachowanie istniejącej działalności usługowej wyłącznie w budynkach istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
d)     lokalizację usług nieuciążliwych,
e)     docelowe przeznaczenie pod działalność usługową nie więcej niż 45% powierzchni użytkowej wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie jednej działki budowlanej,
f)      lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
g)     lokalizację dojść, dojazdów i miejsc postojowych,
h)     pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem,
i)      możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z parterem wyniesionym nie więcej niż 60 cm ponad istniejący poziom terenu,
j)      skanalizowanie istniejącego rowu melioracyjnego,
k)     możliwość umieszczania na budynkach mieszkaniowo-usługowych szyldów o powierzchni do 1,5 m2,
l)      możliwość umieszczania na budynkach mieszkaniowych  jednorodzinnych szyldów o powierzchni do 0,75 m2,
m)   stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny.
 
Przepisy szczegółowe dla ETAPU A i B
 
§ 16. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych:
1)    część obszaru opracowania, oznaczona symbolem graficznym na rysunku planu, znajduje się w zarządzie Wielkopolskiego Parku Narodowego;
2)    dla obszarów o których mowa w pkt 1 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w § 11 - 15 oraz w § 20;
3)    ustala się obowiązek rozpoznania warunków geotechnicznych pod planowane inwestycje ze względu na położenie obszaru objętego planem w  sąsiedztwie terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych nr ewid. 30-21-2-T28 oraz osuwiska nr ewid. 30-21-021-Os8, obszary te znajdują się po zachodniej stronie ul. Wysokiej, poza obszarem opracowania planu.
 
§ 17. W zakresie szczegółowych warunków i zasad podziału nieruchomości:
1)      zakazuje się realizacji zabudowy na działkach powstałych po uchwaleniu planu
o powierzchniach mniejszych niż wyznaczone w planie;
2)      dopuszcza się:
a)     podziały terenów objętych planem przy założeniu dostępu każdej działki do drogi publicznej lub poprzez system dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1 lit. c niniejszej uchwały,
b)     łączenie działek w ramach terenów o tym samym przeznaczeniu;
3)      nie obowiązują minimalne powierzchnie projektowanych działek
w przypadku realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
4)      nie wskazuje się terenów wymagających wszczęcia procedury w rozumieniu przepisów odrębnych.
 
§ 18. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1)     ze względu, iż obszar planu położony jest w obszarze oddziaływania lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny, uwzględnienie ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;
2)     nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
 
§ 19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1)     ustala się:
a)     nakaz zachowania istniejącego układu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,
b)     obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych powiązanych z zewnętrznym układem komunikacyjnym - dróg publicznych,
c)     zakaz lokalizacji nowych zjazdów na drogę wojewódzką nr 430 - ul. Wysoka (poza planem),
d)     obszar oznaczony symbolem KDL na docelowe poszerzenie drogi publicznej - ul. ks. Posadzego (poza planem),
e)     obszar oznaczony symbolem KDG na docelową przebudowę włączenia ul. ks. Posadzego do drogi wojewódzkiej  nr 430 - ul. Wysoka (poza planem),
f)      szerokość dróg wewnętrznych KDW w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,
g)     zachowanie istniejących parametrów drogi wewnętrznej 3KDW o zmiennej szerokości, zgodnie z rysunkiem planu,
h)     nakaz wydzielenia placu do nawracania dla dróg wewnętrznych KDW bez kontynuacji przebiegu, zgodnie z rysunkiem planu,
i)      zachowanie istniejącej drogi pieszej oznaczonej symbolem Kx,
j)      docelową realizacje chodnika na terenie Kx o szerokości min. 1,5 m,
k)     spójne powiązanie i zachowanie ciągłości elementów projektowanego układu komunikacyjnego, w tym jezdni i chodników, z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
l)      minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki dla terenów ZP/U, 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN i MN/U oraz w obrębie całego terenu U i UO/US :
-       2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkaniowy jednorodzinny,
-       4 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,
-       4 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
-       4 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc noclegowych w obiektach hotelowych,
-       2 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej lub 10 zatrudnionych w obiektach usługowych, innych niż wymienione w tiret 2-4,
-       2 stanowiska postojowe na każdy stragan handlowy,
-       minimalną liczbę stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w obrębie jednej działki, zgodnie z przepisami odrębnymi,
m)   nakaz zapewnienia w granicach terenu UO/US miejsc postojowych dla wszystkich pojazdów obsługujących teren, w tym autokarów.
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg wewnętrznych,
b)     do czasu realizacji przebudowy włączenia ul. ks. Posadzego do drogi wojewódzkiej nr 430 - ul. Wysoka, zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu KDG,
c)     do czasu realizacji poszerzenia drogi publicznej - ul. ks. Posadzego, zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu KDL,
d)     na terenie wszystkim ciągów komunikacyjnych KDW zagospodarowanie zielenią niską obszarów wolnych od utwardzenia.
 
§ 20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)     ustala się:
a)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b)     zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,
c)     nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
d)     nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e)     podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej na terenach dróg,
b)     w niezbędnych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na pozostałych terenach objętych planem,
c)     lokalizację lokalnych przepompowni ścieków,
d)     lokalizację stacji transformatorowych, na nowo wydzielonych działkach z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych, poprzez układ dróg wewnętrznych,
e)     roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego,
f)      wydzielanie działek na terenach UO/US, U i ZP/U, pod obiekty infrastruktury technicznej.
3)     dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne wolne od zabudowy stałej i tymczasowej oraz zadrzewień zgodnie z wymogami określonymi przez zarządcę poszczególnych sieci infrastruktury technicznej.
 
§ 21. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 22. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości  30%.
 
§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B  opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
-       Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami)
-       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587),
-       Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
-       Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zmianami),
-       Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1205 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446) ,
-       Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013 poz. 627 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2014 poz. 518 ze zmianami),
-       Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. 2013 poz. 260 ze zmianami)
-       Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zmianami).
 
Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwałę nr 323/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi powierzchnię około 8 ha w granicach opracowania planu i w poszczególnych fragmentach stanowi własność Miasta Puszczykowa i w części prywatną oraz użytkowanie wieczyste Wielkopolskiego Parku Narodowego.  Obszar planu ograniczony jest od strony północnej ulicą Podgórna i istniejącymi działkami prywatnymi, od strony wschodniej ulicą Poznańską, od zachodniej - ulicą Wysoką, od strony południowej ulicą ks. Posadzego.
Zgodnie z ustaleniami studium -
  • większość terenu oznaczona w katalogu terenów wyróżnionych w studium nr 1 isymbolem U/M jako tereny strategiczne, preferowane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej - zproponowaną funkcją wiodącą i sposobem zagospodarowania terenu: usługi oświaty, usługi sportu i rekreacji, usługi administracji, usługi handlu i inne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  • pozostała część terenu położona przy ulicy ks. Posadzego - leży w obszarze oznaczonym symbolem U/M oznaczającym zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach oraz zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi, a także symbolem M oznaczającym zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi.
 
Dla obszaru opracowania planu, do tej pory obowiązywał uchwalony w 2001 roku mpzp terenów usług oświaty, kultury, administracji, sportu, turystki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie  ulic: Wysokiej, Podgórnej, Ks. Posadzego, Poznańskiej, Kościelnej - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 229/01/III z 19.11.2001 r.
 
Zgodnie z planami inwestycyjnymi Miasta dla terenów usług oświaty, sportu i rekreacji (1UOSR), na których usytuowane są budynki szkolne, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Gimnazjum Nr 1 z salą gimnastyczną, przewidywana jest budowa obiektu wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej. Po wstępnej analizie uwarunkowań terenowych i funkcjonalnych, jako optymalna wskazana została lokalizacja obiektu połączona z obiektami obu szkół. Ze względu na zakres programowy obiektu i konieczność zapewnienia bezkolizyjnej dostępności, nie ma możliwości zlokalizowania obiektu w granicach wyznaczonego w dotychczasowym mpzp obszaru funkcjonalnego 1UOSR. Lokalizacja ta objęłaby również inne obszary funkcjonalne, tj. teren ciągów pieszych i teren usług oświaty, sportu i rekreacji - 2UOSR. Ponadto ustalone w obowiązującym mpzp niektóre parametry zabudowy, jak np.: stopień zabudowy, rodzaj dachu, nie odpowiadają założeniom projektowanej inwestycji.
W celu umożliwienia realizacji inwestycji zgodnie z opracowywaną koncepcją programowo-przestrzenną, w nowym planie, będącym przedmiotem powyższej uchwały  dostosowano zapisy do sprecyzowanych obecnie planów inwestycyjnych Miasta oraz do wymogów obowiązujących przepisów. Przewiduje się kontynuację przeznaczenia głównych obszarów funkcjonalnych. Zmianie przeznaczenia podlega teren pomiędzy Policją a apteką przy ulicy Poznańskiej, gdzie w miejsce zabudowy usługowej projektuje się teren zieleni urządzonej i handlu (Zielony Targ ).
 
Ponadto plan dotychczasowy sporządzony był w oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994, zawiera część zapisów o charakterze ogólnym, nieodpowiadających standardom obecnie opracowywanych planów w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku.
 
W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000. Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku.
Do projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 26.01.2015 r. oraz wymagane opinie i uzgodnienia z uwzględnieniem ustaleń art. 17 pkt. oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 17 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od 20.04.2015 r. do 19.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 10.06.2015 r.
W dniu 11.05.2015 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami.
Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, udostępnionego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wpłynęło 9 pism z uwagami. Część uwag została uwzględniona przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, w związku z tym projekt planu został przeprojektowany w niezbędnym zakresie i ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Na etapie ponownego wyłożenia w dniach od 21.07.2015 r. do 18.08.2015 r. (dyskusja 18.08.2015, uwagi do 7.09.2015) nie wpłynęły uwagi.
 
Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt uchwały z załącznikami:
- załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego dla terenu położonego w Puszczykowie  w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
- załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
- załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.