Uchwała Nr 62/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pus

 
Uchwała Nr 62/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 września 2015 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, arkusz 11 - którego granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
2. Etap I obejmuje działki nr 1023, 1028/1, 1028/21, 1028/5 przy ulicy Niwka Stara, stanowiące własność Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych.
 
3. Etap II obejmuje działki nr 1022/6 i 1021/6 przy ulicy Niwka Stara/Jaskółcza - własność Miasto Puszczykowo.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z ww. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa:
-        działki 1023, 1028/1, 1028/21, 1028/5 - oznaczone są symbolem U - tj. zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach,
-        działki 1021/6 i 1022/6 - oznaczone symbolem U/M co oznacza zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach oraz zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi w zieleni.
Celem sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa w południowej części miasta - Niwka - strefa I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004 r.
 
Proponowana zmiana dla terenów Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych dotyczy rozszerzenia funkcji i doprecyzowania parametrów dopuszczalnej zabudowy.
Dla terenu należącego do Miasta Puszczykowa o łącznej powierzchni 1974 m2 proponuje się zmianę ustaleń obowiązującego planu i dopuszczenie możliwości podziału przedmiotowej nieruchomości na 2 działki - o powierzchni zbliżonej do 1000 m2 każda.
Z uwagi na różną funkcję i planowane przeznaczenie terenów, które powodować mogą wydłużenie prac planistycznych, projekt planu będzie mógł być opracowywany w dwóch etapach.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.