Uchwała Nr 63/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczy

 
Uchwała Nr 63/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 września 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 595/26 o powierzchni 1 m², obręb Puszczykowo Stare, ark mapy 14, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00109360/6.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Działka 595/26 położona przy ulicy Żytniej jest własnością Miasta Puszczykowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego rejonu ulic Czarnieckiego - Pszeniczna - Gołębia, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 175/97/II z dnia 10.03.1997 r. - działka nr 595/26 przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe oznaczone symbolem MN. Właściciel przyległej działki nr 595/22 zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż działki w celu poprawienia warunków korzystania z nieruchomości. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej w przypadku, gdy nieruchomość taka lub jej część mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Przedmiotowa działka ze względu na swoje wymiary i kształt może być przeznaczona jedynie pod uzupełnienie powierzchni istniejącej działki sąsiedniej. W tym przypadku ustawowe warunki dotyczące sprzedaży bezprzetargowej są spełnione.
Sprzedaż tego typu działek wchodzących w skład mienia gminnego Miasta Puszczykowa pozwala na racjonalizację gospodarki nieruchomościami miejskimi.