Uchwała Nr 64/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej

 
Uchwała Nr 64/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 września 2015 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 297,
stanowiącej część działki o powierzchni 80 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8, oznaczonej na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały - na 3 lata, począwszy od dnia 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 

Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części działki, będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa,
że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.