Uchwała Nr 65/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo,

 
Uchwała Nr 65/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 września 2015 r.
 
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 12 § 4, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1017 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. W Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 tworzy się obwód głosowania Nr 7, obejmujący obszar Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie dla wyborców przebywających w tym Szpitalu w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Na terenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., przebywa każdorazowo więcej niż 15 wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami, na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowa, Rada Miasta ma obowiązek utworzenia w szpitalu obwodu głosowania.