Uchwała Nr 68/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

 
Uchwała Nr 68/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15 września 2015 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.01.2015 r. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 656.778 zł do kwoty 31.818.031,98 zł, w tym:
a)   zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 255.778 zł do kwoty 31.154.913,98 zł,
b)  zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 401.000 zł do kwoty 663.118 zł;
2)     w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 656.778 zł do kwoty 34.451.031,98 zł, w tym:
a)   zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 410.538 zł do kwoty 28.550.220,98 zł
b)  zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 246.240 zł do kwoty 5.900.811 zł;
3)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)     w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)     paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 733.000 zł."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.  pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
/-/ Malgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
1.     Dokonano zwiększenia planu dochodów do przewidywanego wykonania.
2.     W dziale 852 wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 15.033 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.
3.     Wprowadzono środki na inwestycje w wysokości 388.000 zł ze Spółki Aquanet na budowę kanalizacji sanitarnej.
 
Wydatki:
1.     Rozdział 70005 Zwiększono wydatki na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi o kwotę 330.000 zł. Zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę 141.760 zł.
2.     Rozdział 80149-80150 Dokonano przesunięcia między rozdziałami.
3.     Rozdział 90001 Wprowadzono wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Morenowej i Makowej w wysokości 388.000 zł. Zmieniono nazwę zadania majątkowego.
4.     Rozdział 90015 Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 49.538 zł.
5.     Rozdział 92616 Zwiększono wydatki na dotację dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 31.000 zł.