Uchwała Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy


 
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.           
1. Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Puszczykowa.
2. Z budżetu Miasta Puszczykowa mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:
1) zabytek znajduje się na stałe na obszarze Miasta Puszczykowa;
2) zabytek jest wpisany do rejestru zabytków;
3) wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady konieczne na wykonanie prac lub roboty budowlane wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
5. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 90% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
6. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z Miasta Puszczykowa wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych.
7. W przypadku przyznania przez Radę Miasta Puszczykowa dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w wysokości niższej niż wnioskowana, beneficjent dotacji uprawniony jest do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem ust. 8.  
8. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do zachowania procentowego udziału przyznanej dotacji w całkowitych koniecznych nakładach określonych we wniosku o dotację. 
9. Dotacje dla przedsiębiorców stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24 grudnia 2013 roku).
10. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą i ubiega się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
2) informacje określone w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 
§ 2.           
1.  Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;
3) wskazanie zabytku;
4) rodzaj prac;
5) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów
6) określenie całkowitych nakładów (kosztów prac) oraz określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca.
2. Wnioskodawca do wniosku o udzielenie dotacji dołącza:
1) harmonogram realizacji prac;
2) kosztorys całkowitych kosztów prac;
3) fotograficzną dokumentację zabytku;
4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku;
5) kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
6) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku;
7) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 3.           
1. Wnioski o dotacje kieruje się do Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona.
2. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem zabytku, dopuszcza się możliwość składania wniosku w terminie innym niż określony w ust. 1.
3. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu.
 
§ 4.           
1. Dotacje przyznaje Rada Miasta Puszczykowa w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
3) kwotę dotacji;
4) maksymalny procentowy udział dotacji w całkowitych nakładach.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miasta uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Miasta.
 
§ 5. Przekazanie dotacji beneficjentowi następuje na podstawie umowy po zatwierdzeniu rozliczenia dotacji.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Traci moc uchwała nr 66/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 23.09.2015 r. poz. 5412).
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący miasta na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione ze względu na potrzebę uszczegółowienia zasad udzielania dotacji ustalonych w dotychczas obowiązującej uchwale.